Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Št. 09-38/2019 Ob-2448/19, Stran 1427
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, na podlagi 26. člena Družbene pogodbe razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Za direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovnopravnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri
2. ima vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih
3. ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
4. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je, v primeru obsodbe, minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora
5. ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več
6. ni bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomočnosti sodbe.
Prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
– fotokopijo dokazila o izobrazbi
– lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 4, 5 in 6
– pooblastilo družbi Hydrovod d.o.o., da, v primeru izbire, iz uradnih evidenc pridobi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 4, 5 in 6
– program razvoja podjetja v naslednjih petih letih.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati s priporočeno pošiljko na naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v roku deset dni od objave razpisa. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako ne odpiraj – razpis za direktorja.
Direktorja javnega podjetja imenuje skupščina. Mandat traja pet let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabijo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Hydrovod d.o.o.

AAA Zlata odličnost