Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1501. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1502. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1503. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1504. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1505. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1506. Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1507. Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
1508. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1564. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije
1565. Uredba o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

MINISTRSTVA

1509. Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
1510. Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
1511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
1513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
1515. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1517. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Tehnik Laboratorijske biomedicine

SODNI SVET

1518. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1519. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1520. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje

OBČINE

Brežice

1521. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019

Dobrepolje

1522. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018
1523. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Dobrova-Polhov Gradec

1524. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018

Dravograd

1525. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem, brezplačno uporabo in v občasno uporabo ter o določanju najemnin
1526. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

1527. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

1528. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018
1529. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Hrpelje-Kozina

1530. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
1531. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje - Kozina
1532. Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

1533. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ
1534. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019
1535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija

Ig

1554. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018
1555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019
1556. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019
1557. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019

Ivančna Gorica

1558. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019

Kranj

1559. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Piran

1536. Odlok o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana

Prebold

1537. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2020

Puconci

1538. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci

Razkrižje

1539. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi

Semič

1560. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2019

Sevnica

1561. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

Slovenska Bistrica

1540. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

1541. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
1542. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Štore

1543. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019
1544. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
1545. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih
1546. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Trebnje

1562. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 do 2022

Zagorje ob Savi

1563. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec

Žalec

1547. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018
1548. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
1550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
1551. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
1552. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1553. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

1566. Popravek Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije

PREKLICI

1567. Preklic Začasne tarife za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom in Začasne tarife za prenos glasbenih videoposnetkov preko interneta končnim uporabnikom

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost