Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1530. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018, stran 4074.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina je občinski svet na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2018, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2018 z naslednjo višino v EUR:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
1. Prihodki skupaj
5.539.426
0
896.934
2. Odhodki skupaj
6.259.421
0
177.226
3. Presežek 
odhodkov nad prihodki
719.995
0
4. Presežek prihodkov nad odhodki
719.708
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO
NAZIV
ZNESEK
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.539.426
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.932.580
70
DAVČNI PRIHODKI
4.740.296
700 Davki na dohodek in dobiček
3.740.296
703 Davki na premoženje
470.836
704 Domači davki na blago in storitve
138.450
706 Drugi davki in prispevki
–2.156
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.192.284
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
770.210
711 Upravne takse in pristojbine
6.575
712 Globe in druge denarne kazni
199.542
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
215.958
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.623
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
41.623
74
TRANSFERNI PRIHODKI
565.224
740
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
371.012
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
194.212
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.259.421
40
TEKOČI ODHODKI
1.831.780
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
381.296
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
67.970
402 Blago in storitve
1.369.460
403 Plačila domačih obresti 
10.055
409 Rezerve
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.131.486
410 Subvencije
178.322
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
895.557
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
451.340
413 Drugi tekoči domači transferi
606.267
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.205.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.205.223
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
90.931
431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
39.690
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
51.241
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
719.995
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
896.934
500 Domače zadolževanje
896.934
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
177.226
550 Odplačilo domačega dolga
177.226
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+VII.-II.-VIII.)
–287
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2017
649.857
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2018 naslednje stanje:
Rezervni sklad v EUR
Prenos iz leta 2017
33.383
Priliv v letu 2018 
0
Odliv v letu 2018 
0
Stanje na dan 31. 12. 2018
33.383
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2018-3
Hrpelje, dne 15. maja 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek