Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1546. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4114.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 5. redni seji dne 13. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednjima nepremičninama:
– parc. št. 1385/24 k.o. 1082 Teharje,
– parc. št. 1385/25 k.o. 1082 Teharje.
2. člen 
Navedenima nepremičninama se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2018-24
Štore, dne 14. maja 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek