Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2231/19, Stran 1123
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/18), objavlja Občina Tolmin
javni razpis (JR) 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2019
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Predmet razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, določeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Odlok) v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2019, ki so priloga razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, rok za porabo
Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2019.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2019.
Način prijave in roki
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, kjer sta objavljena tudi LPŠ v Občini Tolmin za leto 2019 in Odlok o sofinanciranju LPŠ.
Razpisno dokumentacijo lahko po telefonskem dogovoru ob delovnih dnevih prevzamete tudi na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si).
Na osnovi naročila po e-pošti, obrazce dostavimo tudi s povratno e-pošto.
Prijave morajo biti oddane do 15. 6. 2019, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga: JR Šport 2019« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2019 pripravi komisija za izvedbo JR, ki jo je imenoval župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po dokončnosti odločbe, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin