Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Št. SI-2230/2019 Ob-2199/19, Stran 1125
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – JZJP) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/13) Svet Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
Za direktorja Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju Center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, oziroma na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma da zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. v celoti izpolnjen Europass življenjepis kandidata, iz katerega so razvidne vse dosedanje zaposlitve oziroma delovne izkušnje, v katerem kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter iz katerega jasno izhajajo tudi vodstvene izkušnje (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae);
3. dokazilo, da na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije (kot potrdilo o višji ravni zahtevnosti tujega jezika bo svet Centra upošteval potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o znanju tujega jezika na višji ravni zahtevnosti oziroma druga potrdila, iz katerih bo razviden nivo znanja tujega jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico – http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae;
4. svojo zamisel prednostnih nalog, razvoja in delovanja Centra v mandatnem obdobju. Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organizacijske enote ali organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh,
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije, z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo;
5. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
6. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. pisno izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pridobitev podatkov za 5. in 6. točko tega razpisa iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora ustrezna dokazila predložiti sam;
8. elektronski naslov za obveščanje.
Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo.
Zaželeno je, da kandidat pozna delovanje Evropske unije, področje vzgoje in izobraževanja v RS in v EU ter projektno vodenje.
Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonito poslovanje zavoda,
– načrtuje, organizira in vodi poslovanje zavoda,
– pripravlja program dela in finančni načrt ter poročila o njunem uresničevanju,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in druge interne splošne akte okviru svojih pristojnosti,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz delovnega področja zavoda,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami ter pristojnimi ministrstvi in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
Svet Centra bo pri merilih za izbiro kandidata uporabljal tudi Standarde strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški svet 8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016 in so objavljeni na http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Uradniski_svet/NOVOStandardi_strokovne_usp._11. 4. 2016.pdf.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«, na naslov: Svet Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 6. 2019. Upoštevane bodo prijave, ki bodo pravočasno poslane po pošti. Prijava, poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana zadnji dan roka (poštni žig 3. 6. 2019).
Prepozne in formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Svet Centra bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja za dobo štirih let s pričetkom 20. 10. 2019, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z direktorjem bo za čas mandata sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na elektronskem naslovu info@cmepius.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja