Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1531. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje - Kozina, stran 4075.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 61/99) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
S tem odlokom Občina Hrpelje - Kozina ustanovi režijski obrat v Občini Hrpelje - Kozina (režijski obrat) in določa njegovo organizacijsko zasnovo, območje delovanja, pristojnosti, delovno področje, financiranje ter druge elemente, ki so potrebni za njegovo delovanje.
3. člen 
Režijski obrat ni pravna oseba.
Uradni naziv režijskega obrata je RO Na stičišču treh svetov.
4. člen 
(1) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina (občinska uprava).
(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren za izvajanje nalog režijskega obrata.
(3) Vodja režijskega obrata je za svoje delo odgovoren županu in po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
(4) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
(6) Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat odda javno naročilo za oddajo del zunanjemu izvajalcu.
5. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Hrpelje - Kozina.
6. člen 
(1) Režijski obrat opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb ter javne službe na področju kulture in turizma na območju Občine Hrpelje - Kozina, za katere je tako določeno s splošnim aktom občine ali z zakonom.
(2) V režijskem obratu se izvajajo zlasti naslednje gospodarske javne službe:
1. urejanje in čiščenje javnih površin (javnih poti, kolesarskih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti ter drugih javnih površin);
2. vzdrževanje občinskih javnih cest;
3. 24-urna dežurna služba v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost;
4. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem;
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in javnih sanitarij;
6. urejanje in upravljanje sejmišč;
7. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin;
8. druge gospodarske javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prvega in drugega odstavka tega člena tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
(4) V režijskem obratu se poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena izvajajo in zagotavljajo tudi javne službe in javne dobrine na področju kulture in turizma, in sicer
1. informacijska turistična dejavnost,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
3. trženje celovite turistične ponudbe,
4. promocija turizma v digitalnem okolju,
5. varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega pomena,
6. razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
7. razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),
8. urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
9. organizacija in izvajanje prireditev,
10. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,
11. druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom,
12. zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
13. načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
14. upravljanje z objektom Tržnica Kozina,
15. izvajanje določil odloka, ki ureja plakatiranje in oglaševanje,
16. upravljanje z objekti športne infrastrukture, ki niso v upravljanju drugih subjektov na podlagi zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravne lokalne skupnosti.
Režijski obrat lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Režijski obrat lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.
7. člen 
(1) Dejavnosti režijskega obrata iz 6. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:
– 33.140 Popravila električnih naprav
– 42.110 Gradnja cest
– 43.990 Druga specializirana gradbena dela
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja režijski obrat v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje registrirane dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
8. člen 
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.
(2) Režijski obrat kot oblika izvajanja gospodarske javne službe se financira:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali občinskimi predpisi.
9. člen 
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
10. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave, odloka, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Hrpelje - Kozina ter drugih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
11. člen 
(1) Režijski obrat začne delovati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Župan do datuma iz prejšnjega odstavka tega člena uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019
Hrpelje, dne 15. maja 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek