Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1540. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica, stran 4106.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: SD ZN) in začne postopek priprave SD ZN.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SD ZN) 
Ocena stanja:
Območje obravnave se nahaja južno ob blokovski stanovanjski gradnji, na t. i. »Ajdovem kuglu« v mestu Slovenska Bistrica, v coni gostejše individualne gradnje. Obravnavano območje je v večini pozidano z individualnimi stanovanjskimi objekti.
Razlogi za pripravo SD ZN:
Odlok o ZN za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03), razen garaž, nima določil za umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov, zato je njihovo umeščanje onemogočeno. Slednje predstavlja v praksi težavo, saj je na takih območjih smiselno umeščati posamezne vrste enostavnih in nezahtevnih objektov za reševanje prostorskih potreb tam živečih prebivalcev. Prav tako je na delu zemljišč, ki so še nepozidana (parc. št. 1134/15, 1134/16, 1134/11 in 1134/10, k.o. Slovenska Bistrica), investitor izkazal interes po gradnji stanovanjskega dvojčka ter enostanovanjskega objekta, kar gabaritno odstopa od sedaj veljavnih določil odloka.
Pravna podlaga za pripravo SD ZN je ZUreP-2.
3. člen 
(območje, vsebina in oblika SD ZN) 
Območje SD ZN obsega celotno območje, ki ga ureja veljavni akt.
Predmet SD ZN je v smislu možnosti gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov in pozidava nepozidanega dela ureditvenega območja s stanovanjskim dvojčkom ter enostanovanjskim objektom.
SD ZN bo vseboval besedilo in kartografski del, izdela se v analogni in digitalni obliki.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okoljeje potrebno vključiti:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
2. Zavod za gozdove RS, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor,
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SD ZN in podali mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
5. Komunala d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
6. Telekom Slovenije, Titova cesta 38, 2000 Maribor
7. Telemach d.o.o. Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
8. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
9. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
10. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
11. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SID OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi SD ZN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik je zasebni investitor
– pripravljavec je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
5. člen 
(roki za pripravi SD ZN) 
Predvideni roki za pripravo SD ZN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza:
izhodišča in sklep o pripravi SD ZN, odločitev o CPVO
/90 dni
2. faza:
osnutek SD ZN 
/30 dni
3. faza:
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
4. faza:
dopolnjeni osnutek SD ZN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
/60 dni
5. faza:
posredovanje dopolnjenega osnutka SD ZN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
/45 dni
6. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
7. faza:
stališča do pripomb in predlogov javnosti; predstavitev odloka na OS v prvi obravnavi
/30 dni
8. faza:
predlog SD ZN
/15 dni po potrditvi stališč in pripomb ter predstavitvi odloka na OS
9. faza:
druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
10. faza:
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO
/60 dni
11. faza:
sprejem usklajenega 
predloga SD ZN na OS
/na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Namen procesa:
V skladu z ZUreP-2 omogočiti možnost za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica.
Cilj procesa:
V začetni fazi pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju in zbrati različne predloge za njegovo izboljšavo. V fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka pa preveriti ustreznost rešitev in družbeno soglasje.
Predvidene metode vključevanja in sodelovanja:
Obveščanje javnosti, zagotavljanje potrebnih gradiv, poziv po podaji predlogov in pripomb oblikovanje izhodišč za pripravo SD ZN, vodenje in koordinacija posveta v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SID ZN.
Urnik ključnih dogodkov:
Objava sklepa skupaj z izhodišči za pripravo SID ZN na spletni strani občine takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V okviru priprave osnutka SID ZN se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru in v ta namen bo izveden poziv k podaji pobud. Posredovane informacije o trajanju in načinu podaje pobud bodo objavljene na spletni strani občine, lastnikom zemljišč ureditvenega območja ZN pa posredovano na njihov naslov po pošti.
V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SID ZN in okoljskega poročila v kolikor bo le-to potrebno, bo javnost seznanjena s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek SID ZN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo, ki bo trajala najmanj 30 dni bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
Ko bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko bo ministrstvo ugotovilo, da so vplivi izvedbe predloga SD ZN na okolje sprejemljivi, bo občinski svet odločal o sprejetju SID ZN in v primeru potrditve bo odlok o SID ZN objavljen v Uradnem list Republike Slovenije.
Identifikacija ključnih deležnikov:
Ključni deležniki so poleg pripravljavca in izdelovalca prostorskega akta pobudnik, sosedje, ostala zainteresirana javnost.
Razpoložljiva in potrebna finančna sredstva:
Razpoložljiva sredstva za vodenje postopka vključno s stroški informiranja so zagotovljena na postavki Urejanje prostora proračuna občine.
Potrebna finančna sredstva za vse zakonsko obvezne strokovne podlage in potrebna gradiva za izdelavo SID ZN zagotovi pobudnik.
Informacije za javnost:
Pred procesom sodelovanja javnosti bodo preko spletne strani občine objavljeni sklep z izhodišči o pripravi SID ZN, vabila k podaji pobud in javno obravnavo in na zahtevo zainteresirane javnosti zagotovljena izhodišča za pripravo SID ZN, smernice, v času javne razgrnitve pa povzetek za javnost, tekstualni del odloka, grafične podlage in ostale strokovne podlage in gradiva.
Način zbiranja, obravnave in upoštevanja mnenj in predlogov:
Zbiranje predlogov bo možno v času, ki bo določen na podlagi poziva, v času javne razgrnitve po pošti (elektronski ali navadni) ter v času javne obravnave. Občina prouči pripombe javnosti k osnutku SID ZNN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi na spletni strani občine.
Oblike spremljanja in vrednotenja:
Pri izvajanju procesa sodelovanja javnosti se bodo spremljali z listo prisotnosti število udeležencev na javni obravnavi in z zapisovanjem prispevkov udeležencev.
Z vrednotenjem se bo ugotavljalo število udeležencev, število pripomb, obiskanost spletne strani, izpolnitev pričakovanj udeležencev v procesu sodelovanja.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva za financiranje priprave SD ZN, pripravo vseh strokovnih rešitev, ki bodo izhajale iz zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SD ZN oziroma investitor.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2019-7-1032
Slovenska Bistrica, dne 23. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar