Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2214/19, Stran 1129
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS, št. 83/18) ter Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 70SUB-PP19
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage.
Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem in medkrajevnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.
Namen javnega poziva je spodbuditi tudi trajnostno mobilnost obiskovalcev, prebivalcev in zaposlenih ter tako omejiti intenzivnost in množičnost obiska zavarovanega območja z individualnimi motorni vozili. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
– nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.
Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:
– M1 z vsaj osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. kombi),
– M2,
– M3, in/ali
– vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),
ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa nova vozila nadomestila obstoječa vozila namenjena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prometu emisijskega razreda EURO III in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage.
Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša skupaj za vse občine 10.000.000,00 EUR, od tega bo najmanj 2 mio EUR namenjenih občinam, ki imajo določen delež ozemlja v zavarovanem območju, najmanj 2 mio EUR pa občinam, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
– 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2.
V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu: na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 70SUB-PP19 in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa – dokument se predloži v primeru, če je novo vozilo namenjeno širitvi oziroma vzpostavitvi nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad na podlagi 146.h člena ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina lahko z eno vlogo kandidira za nakup več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti občine. Če se ugotovi, da občina vozilu ni podaljšala registracije oziroma je vozilo odtujila prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina ves čas lastnica vozila.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Občine se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Zavarovana območja bo Eko sklad preveril v uradnih evidencah Atlasa okolja in Naravovarstvenega atlasa:
– http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso;
– http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden nakup enega ali več vozil. Občina pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine;
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila;
– kopijo računa za nakup vozila;
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje;
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila;
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine, iz katerega bo razvidno, da je vozilo registrirano za prevoz potnikov;
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa);
– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o obstoječem vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred) – oba dokumenta se predložita v primeru, če se na obstoječi liniji javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa nadomesti obstoječe vozilo emisijskega razreda EURO III in nižje z novim vozilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po prvi registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je občina dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti