Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1524. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, stran 4061.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski svet občine na 4. redni seji dne 24. aprila 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
1. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0002/2019-1
Dobrova, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar