Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2198/19, Stran 1124
Svet Doma starejših Logatec na podlagi 33. člena Statuta Doma starejših Logatec in sklepa 76/V/RED-13-2019 Sveta zavoda z dne 9. 5. 2019 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu. Kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha,
– predložen program dela Doma starejših Logatec za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, z oznako »Prijava za razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših Logatec