Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1527. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 4069.

  
Na podlagi drugega in petega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 2. redni seji dne 21. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Gorenja vas - Poljane, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v Občini Gorenja vas - Poljane.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane v predvidenem obsegu 1,00 programa in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle se izvede zaradi upokojitve dosedanje koncesionarke izvajalke navedene javne službe, in sicer v juliju 2019.
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod zaradi nezagotovljenih prostorskih pogojev ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer ni zagotovljena potrebna dostopnost do navedene zdravstvene storitve, zato je v dopisu št. 996-01/2019 z dne 7. 5. 2019 podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v Občini Gorenja vas - Poljane lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju zobozdravstvene dejavnosti za odraslev Občini Gorenja vas - Poljane na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija za področje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občina podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga občina določi, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga objavi Občina Gorenja vas - Poljane.
Št. 170-2/2019-16
Gorenja vas, dne 21. maja 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež