Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1559. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, stran 4132.

  
Na podlagi 6. in 58. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1 in 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 22. 5. 2019 sprejel
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
1. člen 
V Odredbi o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17 in 42/17, v nadaljevanju: Odredba) se 2. člen spremeni tako, da se v celoti glasi:
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja, so:
I.
VIŠINA PARKIRNIN ZA OSEBNA IN BIVALNA VOZILA TER MOTORNA KOLESA, TRIKOLESA IN ŠTIRIKOLESA
območje
čas v katerem 
se plačuje parkirnina*
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
cena parkirnine z DDV v eurih na uro
dovoljeni čas parkiranja
vozila
osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa, ki zasedajo parkirni prostor
bivalna vozila
javne parkirne površine na 
in ob vozišču ceste
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
največ dve (2) uri
SOB od 7:00 
do 13:00
CONA 2
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
javno parkirišče 
z zapornico
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
/
SOB od 7:00 
do 13:00
CONA 2
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON – PET 
od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
*Na dela proste dneve se parkirnina ne zaračunava.
(2) Taksa za parkiranje osebnih vozil, motornih koles, trikoles in štirikoles, ki zasedajo parkirni prostor:
– mesečno v coni 2 znaša 40 eurov,
– mesečno v coni 3 znaša 30 eurov,
– letno v coni 2 znaša 400 eurov,
– letno v coni 3 znaša 300 eurov,
za kar izvajalec po Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17; v nadaljevanju: Odlok) izda parkirni abonma.
(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za avtobuse, so:
Slika 1
(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za tovorna vozila in tovorna vozila s priklopnim vozilom, so:
Slika 2
2. člen 
V Odredbi se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prva ura parkiranja je s parkirnim listkom brezplačna na parkirišču pri Zdravstvenem domu Kranj ob Kidričevi cesti in na »Sejmišču«.
(2) Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni parkirišču na Hujah ob Likozarjevi cesti (za in pred zapornico) in na parkirišču pri »Čebelici«
(3) Uporabnik s parkirno kartico, izdano s strani Mestne občine Kranj, pridobi pravico do:
a) enournega brezplačnega parkiranja na parkirnih mestih v Kranju pred objektom Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Stritarjeva in Mladinska ulica,
b) dvournega brezplačnega parkiranja na parkirišču Sejmišče,
vendar največ enkrat dnevno.
(4) Parkirna kartica, izdana s strani Mestne občine Kranj, velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.«
3. člen 
V Odredbi se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabnik:
– ki je izgubil dokazilo o plačani parkirnini oziroma dovoljenje za vstop v območje za pešce;
– za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine ali
– ki je prekoračil dovoljeni čas zadrževanja v območju za pešce,
lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača dnevno parkirnino izvajalcu.
(2) Dnevna parkirnina znaša:
– 12 eurov za osebno vozilo, motorno kolo, trikolo ali štirikolo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– 24 eurov za bivalno vozilo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– 72 eurov za avtobus, tovorno vozil ali tovorno vozilo s priklopnikom, ki je zasedalo javni parkirni prostor.
(3) V primeru plačila zneska iz prejšnjega odstavka izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane dnevne parkirnine.«
4. člen 
Prvi odstavek 8. člena Odredbe se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina takse v eurih za izdajo parkirnih dovolilnic za stanovalce znaša:
IV. PARKIRNA DOVOLILNICA ZA STANOVALCE
Območje
Obdobje veljavnosti
Dovolilnica 
za prvo 
vozilo na stanovanjsko enoto
Dovolilnica 
za drugo 
vozilo na stanovanjsko 
enoto
Dovolilnica 
za tretje 
vozilo na stanovanjsko enoto
CONA 1
leto
/
20
40
CONA 2
leto
/
20
40
CONA 3
leto
/
20
40
Peti in šesti odstavek 8. člena Odredbe se nadomestita z novim petim in šestim odstavkom, ki se glasita:
»(5) Višina takse v eurih za izdajo dovoljenja za dnevni dostop in enkratni vstop v območje za pešce znaša:
VII. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE DNEVNEGA DOSTOPA IN ENKRATNEGA VSTOPA
Vrsta dovoljenja
Višina takse
Dovoljeni čas zadrževanja vozila izven parkirnega mesta 
 
območje 
s popolno prepovedjo motornega prometa
območje omejenega lokalnega prometa 
Dnevni dostop 
10
čas, ki je nujno potreben 
za vstop oziroma izstop potnikov 
ali za razložitev oziroma naložitev tovora ali blaga, 
ki se dostavlja
največ 30 minut
Enkratni vstop 
5
(6) Materialni stroški izdelave dovolilnice in tehnični pripomočki bremenijo upravičenca.«
V 8. členu Odredbe se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za dovolilnice iz 18. člena Odloka o pravilih cestnega prometa Mestni občini Kranj se takse in materialni stroški za dovolilnico ne plačajo.«
5. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do parkirne dovolilnice v območju za pešce imajo po drugem odstavku 35. člena Odloka za nujne servisne storitve izjemoma pravico do 12 vstopov in izstopov v koledarskem letu v primeru upravičenosti do letne parkirne dovolilnice oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice, do konca tekočega koledarskega leta.
(2) Upravičenci iz tretjega odstavka 39. člena Odloka imajo izjemoma pravico do 24 vstopov in izstopov v koledarskem letu oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice, do konca tekočega koledarskega leta.«
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017-10-(46/27)
Kranj, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
Podžupan