Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1529. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019, stran 4073.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US:U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFiSP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 10. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 50/18 z dne 20. 7. 2018) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans I 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.467.371,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.006.355,64
70
DAVČNI PRIHODKI
1.744.994,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.609.644,00
703 Davki na premoženje
90.650,00
704 Domači davki na blago in storitve
44.600,00
706 Drugi davki
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
261.361,64
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
242.550,00
711 Takse in pristojbine
1.800,00
712 Globe in druge denarne kazni
1.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
15.511,64
72
KAPITALSKI PRIHODKI
102.840,40
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.840,40
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
358.174,96
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
358.174,96
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evr. unije
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva iz Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.406.000,00
40
TEKOČI ODHODKI
923.420,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.232,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
47.494,00
402 Izdatki za blago in storitve
531.194,00
403 Plačila domačih obresti
40.000,00
409 Rezerve
11.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
932.144,29
410 Subvencije
60.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
494.495,80
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
143.087,00
413 Drugi tekoči domači transferi
234.561,49
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
525.435,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
525.435,71
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
25.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
20.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
61.371,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
178.629,00
50 
ZADOLŽEVANJE
178.629,00
500 Domače zadolževanje
178.629,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
240.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
240.000,00
550 Odplačila domačega dolga
240.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–61.371,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–61.371,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.457,35
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
1.457,35
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 007-0001/2019-8
Gornji Petrovci, dne 13. maja 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber