Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2202/19, Stran 1116
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev v okviru občinskega praznika Občine Zagorje ob Savi:
– 15. tek in pohod po Zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini,
– Perkmandelc vabi v svojo deželo,
– Mlada zagorska noč,
– 4. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Memorial Aleša Pociecha, 14. pokal Zagorske doline v startu sankanja,
– 18. Pozničev memorial,
– XIV. Zasavski konjeniški dan in IX. Western mednarodni turnir,
– Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob Savi,
– Valvasorjev dan na gradu Medija,
– 5. Kotredež trail – Zagorska dolina.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije.
II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-1, OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi.
III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 26.800,00 EUR.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu v celoti poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer:
– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prireditvijo;
– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer v roku 30 dni po prejemu popolnega končnega vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo priložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, kjer je lastnik občina,
– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje.
IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 24. 6. 2019. Prijave lahko oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete po pošti. V primeru poslane prijave po pošti se kot oddaja upošteva datum poštnega žiga. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – JR – Prireditve ob občinskem prazniku 2019«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 26. 6. 2019.
V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-725 (Nataša Jerman Rajh).
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi