Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1568. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1569. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1570. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1571. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1572. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1620. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije
1621. Uredba o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč
1622. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Odloki

1623. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

1573. Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja
1574. Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih
1575. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025)
1576. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027)
1577. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027)
1578. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1579. Pravilnik o spremembi Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
1580. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin
1581. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

1582. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju

BANKA SLOVENIJE

1583. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1584. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1585. Poročilo o gibanju plač za marec 2019
1586. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1587. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 14. 5. 2019

OBČINE

Ajdovščina

1615. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019

Ankaran

1588. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018
1589. Odlok o glasilu Občine Ankaran

Braslovče

1590. Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Braslovče ter članov štaba civilne zaščite Občine Braslovče

Brežice

1591. Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Cankova

1592. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018
1593. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019
1594. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cankova
1595. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
1596. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova
1597. Letni program športa Občine Cankova za leto 2019

Celje

1598. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever

Cerknica

1599. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerknica

Hrpelje-Kozina

1616. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3125/1 k.o. Hrpelje
1617. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3194/1 k.o. Hrpelje

Ivančna Gorica

1600. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
1618. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

1601. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018

Kočevje

1602. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje

Lendava

1603. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Genterovci – VE 2 Kamovci 12. maja 2019

Logatec

1604. Sklep o ugotovitvi javne koristi
1605. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Luče

1606. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2018
1607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2019

Rogatec

1608. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec

Sevnica

1619. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019

Straža

1609. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža
1610. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
1611. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunskih in zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža

Tržič

1612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019

Velika Polana

1613. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019

Žužemberk

1614. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti