Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 8023-5/2019-3 Ob-2289/19, Stran 1175
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR–2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 176/17, v nadaljevanju UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2019) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz leta
Oblika sredstev
Vir sredstev
6.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljšanje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo z naslednjimi ukrepi:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.
1.3 Razpisna dokumentacija
1. Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec C1, ki je izdelan v elektronski obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
– Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila o upravičenosti stroškov, navodila za ureditev dokumentacije ter vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, 
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila, je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v skladu s pogodbenimi določili posredovati na Sklad,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Pogoji po podprogramu C 1.0 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu C1, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
5. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, iz katerega mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada (ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2018 znaša 98.816.938,94 EUR.
9. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih.
10. Vlagatelj mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
11. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji: Vse občine v Republiki Sloveniji.
2.1.2 Upravičeno območje: Celotno območje Republike Slovenije.
2.1.3 Obdobje upravičenosti: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2018.
2.1.4 Stroški
– Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta brez DDV.
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Nakup zemljišč
/
Nakup objektov javne infrastrukture
/
Gradnja objektov javne infrastrukture
/
Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
/
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 
če so sestavni del prijavljenega projekta 
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni kategoriji stroškov.
– Neupravičeni stroški so
– stroški davka na dodano vrednost, 
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov. 
2.1.5 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 2.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 50.000,00 EUR.
2.1.6 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je od 3-mesečni EURIBOR + od 0,60 % do 0,70 %. Višina pribitka se določa glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občin za leto 2019 glede na UMZDRO
od
do
3-mesečni EURIBOR
0,60
0,37
1,02
0,65
1,03
1,19
0,70
1,20
1,45
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
50.000,00
2.000.000,00
0
36
240
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 240 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.7 Cilji vlagatelja
I. Izboljšanje cestne infrastrukture
1. Rekonstrukcija cestne infrastrukture,
2. Ureditev obcestnega prostora,
3. Prometna signalizacija in prometna oprema,
4. Ureditev pretočnosti križišč,
5. Ureditev pločnikov,
6. Ureditev cestne razsvetljave,
7. Izgradnja javnih poti,
8. Ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
9. Ureditev parkirnih površin,
10. Nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,
II. Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture
1. Vzpostavitev sistema oziroma naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb,
2. Investicije v vodno omrežje,
3. Izgradnja čistilne naprave,
III. Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
1. Nakup objekta/nepremičnine za namen socialne/športno turistične infrastrukture,
2. Obnova vrtca,
3. Obnova šole,
4. Obnova doma starejših občanov,
5. Obnova knjižnice,
6. Obnova mrliške vežice,
7. Obnova plavalnih bazenov,
8. Obnova postajališč za avtodome,
9. Obnova zdravstvene ustanove,
10. Obnova občinske stavbe,
11. Obnova športne/večnamenske dvorane,
12. Obnova ureditev mestnih središč/ulic,
13. Obnova kulturnega doma,
14. Izgradnja vrtca,
15. Izgradnja šole,
16. Izgradnja doma starejših občanov,
17. Izgradnja knjižnice,
18. Izgradnja mrliške vežice,
19. Izgradnja plavalnih bazenov,
20. Izgradnja postajališč za avtodome,
21. Izgradnja zdravstvene ustanove,
22. Izgradnja občinske stavbe,
23. Izgradnja športne/večnamenske dvorane,
24. Izgradnja kulturnega doma,
IV. Izboljšanje gospodarskega razvoja
1. Nakup objekta/nepremičnine,
2. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost (obnova ali vzpostavitev površin namenjenih izvajanju dejavnosti gospodarskih družb/poslovnih parkov),
3. Izgradnja poslovno obrtnih con,
V. Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
1. Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih povezav.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in z izpolnjeno ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi in zavarovanja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.4 Pogoji črpanja
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa, razpisne dokumentacije, vzorcem pogodbe in Navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine,
– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega projekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom in da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo,
– kopije računov in situacij z ustreznim datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga od vključno 1. 1. 2018 dalje,
– kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od vključno 1. 1. 2018 dalje,
– potrdila o plačilih (npr. bančni izpisek, avansni račun, kompenzacije ...) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije,
– v primeru izvajanja pogodbenih del, kopije pogodb z izvajalci,
– v primeru nakazila posojila na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. V kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo posojila Skladu.
2.  Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. Upravičenec mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila pogodbo.
5. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku enega meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu. V kolikor je projekt pred črpanjem posojila že izveden, se o zaključku projekta poroča najkasneje ob predložitvi prvega zahtevka za črpanje.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih vlagatelja, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec C1, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa.
3. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.
4. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
5. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije).
6. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je projekt že začet.
7. Investicijski program oziroma druga ustrezna investicijska dokumentacija, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
V kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni s priloženim investicijskim programom oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu, cilji ipd.).
8. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vlog. Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga YC1«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisanem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih:
– Regionalni vidik, skupno največ 50 točk,
– Ocena projekta, skupno največ 30 točk,
– Ocena vlagatelja, skupno največ 20 točk.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog ni javno. Poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti do porabe sredstev.
5. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno, s pozivom za dopolnitev, pozvala k dopolnitvi.
6. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno po pošti.
7. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.
9. Popolna vloga bo ocenjena na podlagi meril s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog, na podlagi katerih bo Komisija za obravnavo vlog vlogi dodelila povprečno oceno. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imele vloge, ki bodo prispele prej in dosegle minimalno število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
10. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po Koeficientu razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala dodelitev posojila v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
11. Ekološko sporni projekti se kot neutemeljeni zavrnejo.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada. O izdaji odločb o odobritvi sredstev v vrednosti nad 500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti