Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1593. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019, stran 4181.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 16. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
v eurih Rebalans I. 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.848.004
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.631.286
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.259.253
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.138.480
703 Davki na premoženje 
97.226
704 Domači davki na blago in storitve 
23.547
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
372.033
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
138.387
711 Takse in pristojbine 
522
712 Denarne kazni 
2.105
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
141.298
714 Drugi nedavčni prihodki 
89.721
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
12.275
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
12.275
73
PREJETE DONACIJE 
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
203.443
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
185.244
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
18.199
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.959.071
40
TEKOČI ODHODKI 
777.622
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
242.241
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
40.461
402 Izdatki za blago in storitve 
470.975
403 Plačila domačih obresti 
17.446
409 Rezerve 
6.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
716.621
410 Subvencije 
45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
457.125
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
68.810
413 Drugi tekoči domači transferi 
145.686
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
446.346
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
446.346
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
18.481
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.481
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–111.067
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.250
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.250
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–1.250
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
324.840
50
ZADOLŽEVANJE
324.840
500 Domače zadolževanje 
324.840
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
62.041
55
ODPLAČILO DOLGA
62.041
550 Odplačilo domačega dolga 
62.041
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
150.482
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
262.799
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
111.067
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(9009 Splošni sklad za drugo)
–150.482
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se spremeni 10. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 324.840,63 evrov.«
4. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2019
Cankova, dne 16. maja 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti