Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 8023-3/2019-3 Ob-2291/19, Stran 1185
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami, Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2019), z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis 
za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 5.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
5.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije. Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi:
– izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
– pozitiven učinek na predelavo,
– intenziviranje trženja,
– intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,
– zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu.
1.3 Razpisna dokumentacija
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec A,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali s. p., mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in predložiti mora ustrezna dokazila, kot so: izpis iz Sisbon-a (pridobljen pri banki), izpis iz transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor jih uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali amortizacijske načrte.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti dokazila.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih obveznosti ni daljša od 90 dni.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan 31. 12. 2018.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
16. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
19. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
2.1 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
5. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.1 so:
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.1
Neupravičene dejavnosti projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 01.7 Lovstvo,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
2.1.4 Upravičeno območje po podprogramu A1.1 je celotno območje Republike Slovenije.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1: Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.
2.1.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež %
Datum rabljene opreme/strojev od
Nakup kmetijskih zemljišč
Delež od vrednosti projekta
10
Nakup gozdnih zemljišč
Delež od vrednosti projekta
10
 
Gradnja stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
Neopredmetena sredstva
 
Nova oprema
 
 
 
Rabljena oprema
Rabljena oprema
 
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
1. 1. 2015
Biološka sredstva – večletni nasadi
 
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
3-mesečni EURIBOR
0,50
0,37
0,89
3-mesečni EURIBOR
0,70
0,90
1,09
3-mesečni EURIBOR
0,90
1,10
1,45
– V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
5.000,00
30.000,00
0
12
60
30.001,00
50.000,00
0
12
84
50.001,00
100.000,00
0
12
96
100.001,00
200.000,00
0
24
108
200.001,00
250.000,00
0
24
120
250.001,00
500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A1.1:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– dobro počutje živali,
– izboljšanje zemljišč,
– posodobitev tehnologije,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.2
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 01.7 Lovstvo,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
2.2.4 Upravičeno območje po podprogramu A1.2 je celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2018.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Datum rabljene opreme/strojev od
Nakup kmetijskih zemljišč
 
Nakup gozdnih zemljišč
 
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
Nakup kmetij
 
Gradnja stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
Urejanje kmetijskih zemljišč
Neopredmetena sredstva
 
Nova oprema
 
 
Rabljena oprema
Rabljena oprema
 1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
1. 1. 2015
Biološka sredstva – večletni nasadi
Biološka sredstva – osnovna čreda
 
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
ROM za izračun državnih pomoči
0,10
0,37
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,30
0,90
1,09
ROM za izračun državnih pomoči
0,50
1,10
1,45
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
5.000,00
30.000,00
0
12
60
30.001,00
50.000,00
0
12
84
50.001,00
100.000,00
0
12
96
100.001,00
200.000,00
0
24
108
200.001,00
250.000,00
0
24
120
250.001,00
500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.2.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A1.2:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– dobro počutje živali,
– izboljšanje zemljišča,
– ureditev dostopa do kmetijskih zemljišč,
– posodobitev tehnologije,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.
2.3 Pogoji po podprogramu A2.1 – Kmetijska predelava in trženje – po pravilih državne pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015
Pogoji po podprogramu A2.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
5. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči.
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A2.1
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A2.1 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.3.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A2.1
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11.0 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– 23.520 Proizvodnja apna in mavca,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (le za kmetijo, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost).
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu A2.1
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
2.3.4 Upravičeno območje po podprogramu A2.1 je celotno območje Republike Slovenije.
2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A2.1: Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.
2.3.6 Stroški po podprogramu A2.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež  %
Datum rabljene opreme/strojev od
Nakup kmetijskih zemljišč
Delež od vrednosti projekta
10
 
Nakup gozdnih zemljišč
Delež od vrednosti projekta
10
 
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
 
Gradnja stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
 
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
 
 
Nova oprema
 
 
 
Rabljena oprema
Rabljena oprema
 
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
1. 1. 2015
Neopredmetena sredstva
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A2.1
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu A2.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
3-mesečni EURIBOR
0,50
0,37
0,89
3-mesečni EURIBOR
0,70
0,90
1,09
3-mesečni EURIBOR
0,90
1,10
1,45
– V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
5.000,00
30.000,00
0
12
60
30.001,00
50.000,00
0
12
84
50.001,00
100.000,00
0
12
96
100.001,00
200.000,00
0
24
108
200.001,00
250.000,00
0
24
120
250.001,00
500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.3.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A2.1:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– posodobitev tehnologije,
– povečanje dodane vrednost izdelka,
– širitev na nove trge,
– uvedba novih tržnih pristopov,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.
2.4 Pogoji po podprogramu A3.2 – Gozdarstvo – izven pravil državne pomoči
2.4.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A3.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.4.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A3.2: mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.4.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A3.2
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.4.4 Upravičeno območje po podprogramu A3.2 je celotno območje Republike Slovenije.
2.4.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A3.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2018.
2.4.6 Stroški po podprogramu A3.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež  %
Datum rabljene opreme/strojev od
Nakup gozdnih zemljišč
10
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Neopredmetena sredstva
Nova oprema
Rabljena oprema
Rabljena oprema
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
1. 1. 2015
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.4.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A3.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.4.8 Posojilni pogoji po podprogramu A3.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
ROM za izračun državnih pomoči
0,10
0,37
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,30
0,90
1,09
ROM za izračun državnih pomoči
0,50
1,10
1,45
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
5.000,00
30.000,00
0
12
60
30.001,00
50.000,00
0
12
84
50.001,00
100.000,00
0
12
96
100.001,00
200.000,00
0
24
108
200.001,00
250.000,00
0
24
120
250.001,00
500.000,00
0
36
180
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.4.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A3.2
– posodobitev tehnologije,
– urejanje gozdnih zemljišč,
– posodobitev zaščitne opreme.
2.5 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
3. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je pogojen z višino zaprošenega posojila.
4. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so del Razpisne dokumentacije.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek v EUR do
Boniteta
Kreditna sposobnost >1
Ročnost v mesecih
od
do
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
2,00
100
 
5
10
 
Hipoteka z vpisom na 2. mesto
3,00
100
 
5
10
 
Zastava premičnin
3,00
100
 
5
10
60 
Zastava premičnin
3,00
20
5
10
od 61 do 180
Zavarovanje posojila pri zavarovalnici
1,00
100
 
 
 
 
Bančna garancija
1,20
100
 
 
 
 
Depozit (bančna vloga)
1,20
100
 
 
 
 
Poroštvo – fizična oseba
1,00
100
30.000,00
 
 
> 1,00
 
Poroštvo – pravna oseba
1,00
100
30.000,00
5
10
 
 
Zastava vrednostnega papirja
1,20
100
 
 
 
 
 
Drugo, le v kombinaciji z zgoraj naštetimi oblikami
 
 30
 
 
 
 
 
Pomen omejitve posamezne oblike zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na bonitetno oceno vlagatelja
– Kreditna sposobnost (K) – je razmerje med 1/3 letnih prihodkov poroka v zadnjem letu (prihodki, plače, nadomestila itd.) ali 1/3 letnih dohodkov (D) in letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti poroka skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P
– Ročnost v mesecih – omejitev, vezana na skupno dobo vračanja posojila
2.6 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah in/ali neposestne zastavne pravice na premičninah, s klavzulo neposredne izvršljivosti,
– pogodbe v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti oziroma
– drugi ustrezni obliki glede na oblike zavarovanja.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.7 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in s posojilno pogodbo in se izvede na podlagi pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.8 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A skupaj s pripadajočimi prilogami. Vloga mora vsebovati sledečo dokumentacijo:
1. Izpolnjen prijavni obrazec A, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Podpisano pooblastilo, če vlogo podpiše pooblaščenec.
3. Poslovni načrt (investicijska dokumentacija) za projekte nad 100.000,00 EUR brez DDV.
4. Opis projekta in/ali podjetja za manjše projekte (investicijska dokumentacija), do vključno 100.000,00 EUR brez DDV.
5. V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma izjava, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja in dovoljenja.
6. Posojilna pogodba vlagatelja, v kolikor ima vlagatelj finančne obveznosti.
7. Amortizacijski načrt pogodbe vlagatelja ali druga dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov).
8. Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta ter soglasje solastnika k izvedbi projekta.
9. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji (npr. dokazilo o pridobitvi javnih sredstev iz drugih virov, dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža, dokazila o komercialnih virih).
10. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
11. Izpis iz SISBON-a za vlagatelja in/ali poroka.
12. Potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva in nosilca kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge.
13. Ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018 s priloženim izračunom.
14. Izkaz poslovanja za vlagatelje za leto 2018 za pravne osebe in s.p. je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni.
15. Odločba o zaščiteni kmetiji.
16. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja. V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih pogojih sklada (bančne garancije, depozita, zavarovanja pri zavarovalnici) mora vlagatelj predložiti ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja posojila (npr. namera banke o izdaji bančne garancije, zavarovalnice o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih za zavarovanje posojila z depozitom).
17. Dokazila o registraciji vlagatelja:
1. fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
2. kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
3. dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti;
18. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta.
19. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: Kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 8. 7. 2019,
2. rok do 19. 8. 2019,
3. rok do 23. 9. 2019,
4. rok do 28. 10. 2019,
5. rok do 9. 12. 2019.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih skupinah meril:
– regionalni vidik (do 30 točk),
– ocena projekta (do 35 točk),
– ocena vlagatelja (do 35 točk),
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk, od tega najmanj 25 točk iz ocene projekta ter ocene vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija. O delu Komisije se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3 delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo vlog bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno po pošti ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec A in investicijsko dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti