Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št.110-1/2019/8 Ob-2320/19, Stran 1222
Svet javnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 19. redni seji, dne 29. 5. 2019, ponovno razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Za čas mandata bo s kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in e-naslov za obveščanje,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet šole OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Na razpis za delovno mesto ravnatelja/-ice se lahko prijavi tudi kadidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ga v tem obdobju ne pridobi, preneha mandat po zakonu.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole OŠ Miška Kranjca Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti