Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1609. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža, stran 4220.

  
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14-23, Uradni list RS, št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Straža določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
Uporaba kratic
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– JR – javni razpis
– LPŠ – letni program športa
– ŠZ – športna zveza
– NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
– OŠZ – občinska športna zveza.
SPLOŠNA NAČELA DELOVANJA V ŠPORTU 
3. člen 
Na področju športa se zasledujejo predvsem naslednja načela:
– vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca RS ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
– vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju,
– varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju rezultatov,
– skrb za varstvo športne dediščine,
– skrb za trajnostni razvoj,
– spodbujanje športnega obnašanja.
JAVNI INTERES V ŠPORTU 
4. člen 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa, skladno s prednostnimi nalogami, ki jih opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, in se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo sredstva za izvajanje letnega programa športa na nivoju občine,
– načrtujejo, gradijo in vzdržujejo pomembni športni objekti v lasti občine in površine za šport v naravi,
– spodbujajo in zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti na vseh področjih športa.
ŠPORTNI PROGRAMI, PODROČJA IN IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 
ŠPORTNI PROGRAMI: so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, programi, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez,
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne športne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem,
3. Kakovostni šport – so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih NPŠZ, do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih,
4. Vrhunski šport – so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik,
5. Športna rekreacija – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave,
6. Šport starejših – je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
DRUGA PODROČJA letnega programa športa:
7. športni objekti in površine za šport v naravi,
8. razvojne dejavnosti v športu na podpodročjih:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
9. organiziranost v športu,
10. športne prireditve in promocija športa na podpodročjih:
– športne prireditve,
– javno obveščanje v športu,
– družbena in okoljska odgovornost v športu.
IZVAJALCI športnih programov so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– lokalne skupnosti,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe skladno s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom, izvajalci iz prve alineje pa tudi s pravili NPŠZ za svojo športno panogo.
PRAVICA DO SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini vsaj eno (1) leto,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko,
– skladno z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa,
– občini redno posredujejo poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
Športna društva imajo prednost pri izvajanju programov letnega programa športa.
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI 
7. člen 
1. Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi organ občinske uprave.
2. Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– Področja in programe športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– Višino proračunskih sredstev občine za sofinanciranje LPŠ.
LPŠ sprejme občinski svet.
POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
8. člen 
Pri izbiri in sofinanciranju programov oziroma področij LPŠ se uporabljajo naslednja merila:
1. za športne programe opredeljene v 5. členu tega odloka točka 1; 5; 6;
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– število vadečih;
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov (2., 3., 4. člena tega odloka):
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge;
3. za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi:
– dostopnost vsem prebivalcem,
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vrednost investicije,
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog;
4. za razvojne dejavnosti v športu:
– na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu:
– deficitarnost;
– na področju statusnih pravic športnikov;
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
– naziv športnika oziroma športna uspešnost
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
– uspešnost in konkurenčnost športne panoge;
– na področju založništva
– deficitarnost,
– reference
– na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
– izvedljivost in gospodarnost projekta,
– razvojna kakovost,
– relevantnost in potencialni vpliv projekta,
– reference;
– na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
– deficitarnost,
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike,
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije;
5. za organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa:
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge;
– na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti:
– delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– število vadečih;
6. za športne prireditve in promocijo športa:
– športne prireditve:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost,
– množičnost,
– raven prireditve,
– ustreznost vsebine (pretežno športna);
– javno obveščanje:
– nacionalni oziroma lokalni doseg medija,
– pogostost pojavljanja,
– vsebina;
– športna dediščina:
– izvedljivost projekta,
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta;
7. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu:
– izvedljivost projekta,
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
– odličnost projekta.
9. člen 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ v občini se izvede kot javni razpis. V okviru razpisanih sredstev se z več sredstvi sofinancirajo tisti programi in področja veljavnega LPŠ, ki so glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje.
Izvajalec razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja, predvideno višino proračunskih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa.
10. člen 
Komisija
1. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
2. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
3. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
4. Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Naloge komisije so:
– Preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
– Ocenitev vlog na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
– Priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ,
– Vodenje zapisnikov o delu, v katerih se natančno navedejo razlogi za razvrstitev, in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo,
– Priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
11. člen 
Besedilo javnega razpisa
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
5. navedba meril, s pomočjo katerih se med tistimi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev in ocenijo prejete vloge,
6. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
8. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
9. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
11. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
12. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev. Občina javni razpis najavi v lokalnem časopisu Stražan na spletni strani občine pa je objavljen v celoti. Občina mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
13. Rok za prijavo na razpis se določi v razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu občine.
12. člen 
Vloge na javni razpis
1. Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
2. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov.
3. Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
4. Vloga mora biti občini dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
13. člen 
Odpiranje vlog
1. Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
2. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
3. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
4. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
Poziv k dopolnitvi vloge
1. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, se določi v pozivu.
2. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
Ocenjevanje in vrednotenje vlog
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
16. člen 
Odločba
1. Na podlagi predloga komisije pristojni organ izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
2. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
17. člen 
Poziv k podpisu pogodbe
1. Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
2. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
Pritožba zoper odločbo
1. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
2. Predmet ugovora ne more biti primernost meril in ocenjevanje vlog.
3. Občina o pritožbi odloči v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
19. člen 
Podpis pogodbe
1. Z izbranimi izvajalci LPŠ sklene občina pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika in izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja (vrnitev nenamensko porabljenih sredstev),
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen 
Objava rezultatov
Rezultati razpisa se po sklenitvi pogodb o sofinanciranju objavijo na oglasni deski občine ter v glasilu Stražan.
21. člen 
Spremljanje izvajanja LPŠ
1. Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje skladno z JR.
2. Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
22. člen 
Javni športni objekti in površine
1. Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
2. Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti.
23. člen 
Prednost pri uporabi
1. Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
2. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje LPŠ pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
3. Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
24. člen 
Dolžnosti izvajalcev LPŠ
1. Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
2. Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
3. Izvajalec mora v pogodbenem roku predložiti občinski upravi poročilo o izvedbi športnih programov.
4. Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. Izvajalec predloži dokazila o namenski porabi sredstev občinski upravi.
5. Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce, prostor opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren način publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja, opremiti z logotipom občine.
6. Občinska uprava ali po njej pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
7. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
PREHODNE DOLOČBE 
25. člen 
1. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11).
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-5/2019-2
Straža, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti