Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019, stran 4228.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 se nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
REB I 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.361.468
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.404.342
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.723.387
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.254.429
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.188.920
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
280.038
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.680.955
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.376.401
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
40.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
25.510
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
230.544
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
413.459
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
87.660
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
325.799
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
14.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
14.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.529.667
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.218.496
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
311.171
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.136.666
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.352.467
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
908.865
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
154.519
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.071.783
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.000
409
REZERVE
177.300
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.270.674
410
SUBVENCIJE
405.600
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.070.207
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
570.778
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.224.089
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.151.676
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.151.676
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
361.849
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
154.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
207.349
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.775.198
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.450.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.450.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.320.552
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.320.552
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–1.645.750
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
129.448
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.775.198
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen 
(proračunske rezerve) 
Besedilo drugega odstavka 8. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 se spremeni tako, da se glasi:
V proračunsko rezervo občine se, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah, najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar najmanj 1,5 % primerne porabe Občine Tržič in največ 150.000,00 EUR.
3. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Besedilo 10. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 se dopolni tako, da se doda peti odstavek:
Občina Tržič se lahko za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu dolgoročno zadolži do višine 600.000,00 EUR.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2016-401
Tržič, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti