Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 430-13/2019-5 Ob-2269/19, Stran 1203
Javni razpis 
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/18), Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19 z dne 19. 4. 2019) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade ter stimulacija dijakov in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot dijaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in drugih dosežkov v kolikor je bil študent v študijskem letu 2017/2018 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2017/2018 absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upošteva uspeha v kolikor je študent v študijskem letu 2017/2018 opravil le zaključno diplomsko delo.
V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
5. Merila pri dodelitvi denarnih spodbud:
KATEGORIJA
POVPREČJE 
(v preteklem šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018)
VREDNOST DENARNE SPODBUDE
UČENCI
4,5 in več
100,00 EUR
DIJAKI
4,2 in več
120,00 EUR
ŠTUDENTI
od 6,0 do 7,59
70,00 EUR
od 7,6 do 8,99
130,00 EUR
od 9,0 do 10
180,00 EUR
6. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 233101 – Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom in znaša 25.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 7. 8. 2019.
9. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek »Javni razpisi, naročila in natečaji«).
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Matej Felicjan, Pisarna št. 69, tel. 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.
11. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2018/2019 (velja za dijake in študente),
– spričevalo za preteklo šolsko leto (2017/2018) oziroma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem študijskem letu 2017/2018 (od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018),
– izjavo o točnosti podatkov v vlogi in prilogah (Izjava 1),
– Izjava 2 (izpolnijo jo študentje),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika (Izjava 3),
– fotokopija bančnega računa (bančne kartice) prosilca (v primeru, da je na bančni kartici ime in priimek zakonitega zastopnika, ker je le ta pooblaščen, priložite zraven dokazilo, ki izkazuje, da je bančni račun prosilčev – npr. pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa) in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji.
12. Oddaja in dostava vlog
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2019«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. Nepravočasne vloge bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.
13. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti