Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1606. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2018, stran 4214.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2018 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2018 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2018 v naslednji višini:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
2.576.666
II.
SKUPAJ ODHODKI
2.554.901
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I-II)
21.765
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
21.765
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
–21.765
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.418.419
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2018 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019
Luče, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti