Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1619. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019, stran 4233.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračun Občine Sevnica za leto 2019 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.571.332
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.229.839
70
DAVČNI PRIHODKI
12.678.795
700 Davki na dohodek in dobiček
11.453.649
703 Davki na premoženje
871.800
704 Domači davki na blago in storitve
348.346
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.551.044
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.635.810
711 Takse in pristojbine
13.000
712 Globe in druge denarne kazni
17.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
178.365
714 Drugi nedavčni prihodki
706.319
72
KAPITALSKI PRIHODKI
658.560
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
33.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
625.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.682.933
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.281.737
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
401.196
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.639.459
40
TEKOČI ODHODKI
4.855.375
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
941.493
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
153.080
402 Izdatki za blago in storitve
3.326.788
403 Plačila domačih obresti
47.300
409 Rezerve
386.714
41
TEKOČI TRANSFERI
7.510.088
410 Subvencije
565.878
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.152.748
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
466.143
413 Drugi tekoči domači transferi
2.325.319
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.930.673
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.930.673
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
343.323
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
47.000
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
296.323
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–68.127
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
503.250
50
ZADOLŽEVANJE
503.250
500 Domače zadolževanje
503.250
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
840.569
55
ODPLAČILA DOLGA
840.569
550 Odplačila domačega dolga
840.569
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–405.446
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–337.319
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
68.127
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
424.087
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
2. člen 
V 12. členu Odloka o proračunu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 13/19 in 30/19) se v prvem odstavku znesek spremeni tako da znaša 503.250 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2019
Sevnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti