Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 410-98/2019 Ob-2274/19, Stran 1213
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OIB), s katero prijavitelj pripomore k promociji OIB,
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom ter mladini,
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju.
Tiste prireditve, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), društva in zveze društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne ustanove.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.
OIB bo sofinancirala prireditve prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2019,
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
– ki v letu 2019 ne bodo sofinancirane iz drugih virov OIB,
– ki imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge tudi vire financiranja,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo OIB oziroma jo promovirajo zunaj območja OIB,
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj EN račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa OIB oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala OIB. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, na proračunski postavki 4001475 Sofinanciranje turističnih prireditev.
Sredstva razpisana s tem Javnim razpisom so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
1. Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2019, v višini 15.000 evrov,
2. Mednarodno srečanje motoristov Ilirska Bistrica 2019, v višini 5.000 evrov,
3. Mala južna 2019, v višini 1.000 evrov,
4. Gobarski praznik 2019, v višini 1.000 evrov.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem, ki bodo uspešni na javnemu razpisu, nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
OIB bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednjo potrebovali, in sicer:
– z oglaševanjem na spletni strani www.ilirska-bistrica.si,
– z oglaševanjem v glasilu Bistriški odmevi,
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR).
4. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo, in sicer v času uradnih ur, najkasneje do vključno 10. julija 2019, do 9. ure.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana skladno z opredeljenim rokom prijave in datumi izvedbe prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
Na prvi strani mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Sofinanciranje prireditev 2019«;
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 11. julija 2019, ob 10. uri, v prostorih OIB, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav ni javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
Popolne prijave bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom iz tega javnega razpisa.
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja.
OIB bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
8. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa, do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani OIB, www.ilirska-bistrica.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni OIB, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti