Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 330-8/2019 Ob-2303/19, Stran 1148
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredba Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
javni razpis 
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 100.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa:
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Cilj ukrepa:
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
2.2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe se za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje:
– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, določene s predpisoma, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po Zakonu o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina nepovratnih sredstev na uro iz točke 5.3. tega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti:
– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev (šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.
5.5. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz točke 5.3. tega poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
5.6. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.8. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019«.
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja, in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti