Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Ob-2321/19, Stran 1166
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja »naložbe za rast in delovna mesta« in »evropsko teritorialno sodelovanje« ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju: ZVOP-1),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 15. februar 2018,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 7. 2017 z vsemi spremembami,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o spodbujanju investicij – ZSInv (Uradni list RS, št. 13/18),
– Programa spodbujanja internacionalizacije 2015–2020, maj 2015,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Čistopisa Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018 in Čistopisa Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2019, ki ju je sprejel Svet agencije na svoji 27. dopisni seji dne 2. 8. 2018 in h katerima je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 8. 2018, št. 302-42/2017/35 (v nadaljevanju: Program agencije),
– Sprememb čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 31. 1. 2018,
– Pogodbe št. C2130-19-090043 o izvajanju in financiranju javnega razpisa za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek predstavitvenih prostorov (showroomov) v tujini, sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 13. 5. 2019,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3032-29/2019/7 z dne 29. 5. 2019 za Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.
Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih podjetij na tujih trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti, kar prispeva k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.
Cilj razpisa je do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji.
Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:
a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini1
1 Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk slovenskih podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in omogoča doseganje višje prodajne cene.
b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu
Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.
Tuji trg predstavlja en tuj trg.
Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
2.3. Regija izvajanja
Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem programskem območju sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije.
Razdelitev slovenskih občin na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je razvidna iz II.1. poglavja razpisne dokumentacije (Programsko območje).
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini ima sedež.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
– ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
– širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba2, samostojni podjetnik posameznik3 ali zadruga z omejeno odgovornostjo4 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«).
2 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, in 15/17, v nadaljevanju: ZGD-1).
3 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
4 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
Velikost MSP se določa v skladu z določili Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Upravičenci so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije (Obrazec 2: Izjava prijavitelja o strinjanju za razpisnimi pogoji).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje in način preverjanja sta natančneje opredeljena v II.4. poglavju razpisne dokumentacije (Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, agencija lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Javni razpis pokriva oziroma operacija lahko zajema le področja uporabe, ki so jasno definirana v veljavni Strategiji pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«).
Veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih operacij, opredeljuje sledeča področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Prijavitelji bodo morali v svoji prijavi jasno navesti in utemeljiti področje uporabe, ki ga pokrivajo, kar pa bo morala izražati tudi sama vsebina prijavljene operacije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za prijavitelje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba5, samostojni podjetnik posameznik6 ali zadruga z omejeno odgovornostjo7. Velikost prijavitelja se določa v skladu z določili Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
5 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, in 15/17, v nadaljevanju: ZGD-1).
6 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
7 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do posredniškega organa in izvajalskih institucij posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je posredniški organ oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
9. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Posebni pogoji za prijavitelje so:
1. Sedež prijavitelja je v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
2. Prijavitelj je zaposloval vsaj tri osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.
3. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje). Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
4. Prijavitelj je lastnik vsaj ene veljavne, registrirane blagovne znamke.
4.3 Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
1. Operacija po tem javnem razpisu predstavlja aktivnosti, navedene v točki 2.2. tega javnega razpisa.
2. Operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge in traja 12 mesecev.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
4. Produkt/operacija se uvršča v področje uporabe S4.
5. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.
6. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa, navedena v točki 10.
7. Upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za operacijo.
8. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
9. Prijavitelj se na javni razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, v kateri lahko navede le eno operacijo.
10. Prijavitelj se zavezuje, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije
(vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje direktorica agencije ali od nje pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge posameznega roka za oddajo vlog komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se s sklepom zavrne.
Vse ostale vloge komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Maksimalno število točk
1
Gospodarska rast na ciljnem trgu v letih 2015–2018
30
2
Tuji tržni delež prijavitelja
25
3
Finančna sposobnost prijavitelja
20
4
Registrirana blagovna znamka
15
5
Širši družbeni vpliv
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v II.5. poglavju razpisne dokumentacije (Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog).
Komisija med ocenjenimi vlogami razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge, v okviru razpoložljivih sredstev posameznega roka za oddajo vlog. Po tem javnem razpisu se dodeljujejo sredstva samo na enem programskem območju – kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« iz Obrazca 1: Prijavni obrazec, v razpisni dokumentaciji) presega razpoložljiva razpisana sredstva kohezijske regije Vzhodna Slovenija posameznega roka za oddajo vlog, bodo razpoložljiva razpisana sredstva za posamezni rok za oddajo vlog razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 3, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 5. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 5, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.
V kolikor znesek, naveden v rubriki »Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« v vlogi prijavitelja (Obrazec 1: Prijavni obrazec), ki bi imela na osnovi ocen meril naslednja možnost prejeti sredstva kohezijske regije Vzhodna Slovenija, presega razpoložljiva sredstva kohezijske regije Vzhodna Slovenija posameznega roka za oddajo vlog, se taka vloga s sklepom zavrne.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
Proračunska leta
2020*
(v EUR)
2021*
(v EUR)
2022*
(v EUR)
2023*
(v EUR)
Skupaj 
(v EUR)
PP 160067 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
1.175.000
1.175.000
1.175.000
1.175.000
4.700.000
Skupaj
1.175.000
1.175.000
1.175.000
1.175.000
4.700.000
*oziroma skladno s proračunskimi sredstvi
Sredstva niso prenosljiva v drugo programsko območje (tj. kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih operacij.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023 oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se poviša okvirna skupna višina razpisanih sredstev (4.700.000,00 EUR), se to objavi v Uradnem listu RS.
Predvidena razpisana sredstva po posameznih rokih za oddajo vlog so:
Rok
Višina sredstev
Proračunsko leto
1. rok
1.175.000 €
2020
2. rok
1.175.000 €
2021
3. rok
1.175.000 €
2022
4. rok
1.175.000 €
2023
V kolikor sredstva na posameznem roku za oddajo vlog ne bodo porabljena, se za ta sredstva lahko povečajo razpisana sredstva naslednjega roka za oddajo vlog. Neporabljena sredstva zadnjega roka lahko ostanejo nerazporejena v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da izbrani prijavitelj do pravnomočnosti sklepa umakne vlogo ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadoščajo za pokritje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja (»Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« (Obrazec 1: Prijavni obrazec)) iz vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da se posamezni izbrani prijavitelj ne odzove na poziv agencije k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva iz tega naslova lahko razporedijo na način, kot je opredeljen v zgornjem odstavku.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za katerega od rokov za oddajo vlog, ne da bi se pri tem spremenila okvirna višina razpisanih sredstev (4.700.000,00 EUR), se to objavi na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila bo izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniški organ, in sicer neposredno s podračuna proračuna RS, prek katerega posluje posredniški organ. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je:
Kohezijska regija
EU delež
SLO delež
Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij zagotavljajo upravičenci.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične z datumom oddaje vloge in konča z izstavitvijo zahtevka za izplačilo. Rok za izstavitev zahtevka je vezan na posamezen rok za oddajo vlog. Operacija traja 12 mesecev. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datumov oddaje vloge do 31. 12. 2023. Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.
Roki za oddajo zahtevka za izplačilo po posameznih rokih za oddajo vlog:
Rok
Rok za oddajo zahtevka za izplačilo
1. rok
do 30. 9. 2020
2. rok
do 30. 9. 2021
3. rok
do 30. 9. 2022
4. rok
do 30. 9. 2023
Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani znotraj upravičenega obdobja.8
8 Od oddaje vloge do skrajnega datuma oddaje zahtevka na posameznem roku, vendar v skupnem trajanju 12 mesecev.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju shema državne pomoči)).
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč de minimis se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
DDV ne sodi med upravičene stroške.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Vsaka operacija mora vsebovati oba sklopa aktivnosti v enakovrednem razmerju izvedenih aktivnosti.
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:
Sklop
Sofinancirane aktivnosti/ stroški v okviru ukrepa
Način sofinanciranja in omejitve
a) Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
Fizična vzpostavitev showrooma v tujini, namenjenega predstavitvi oziroma promociji blagovnih znamk prijavitelja, ki hkrati ne predstavlja sejemskega prostora. Uporablja se izključno za predstavitev prodajnega programa upravičenca.
Showroom predstavlja tako prostor za predstavitev izdelkov ali storitev, kot tudi mesto povezovanja s tujimi podjetji, zato najmanjša velikost showrooma znaša najmanj 30 m2.
Blagovne znamke upravičenca morajo biti na razstavno-promocijskem prostoru predstavljene vsaj mesec dni.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
– obračun po dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, pri čemer najnižji znesek posamičnega računa znaša 2.000 €;
– upravičeni so stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme.
b) Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu
Kot lokalni agent za namen tega razpisa šteje entiteta: 
– ki je pravna oseba s sedežem v tujini, in sicer na trgu, na katerega prijavitelj vstopa;
– ki ima potrebno infrastrukturo in znanje o ciljnemu trgu, to je trgu, na katerega prijavitelj vstopa.
Ciljne in »tailor made« aktivnosti agenta za trženje blagovne znamke podjetja na tujem trgu, kot so: 
– marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca; 
– priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
– storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
– ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu9;
– prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca); 
– svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.
Stroški storitev lokalnega agenta 
– račun izda izključno lokalni agent; 
– obračun po dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, pri čemer najnižji znesek posamičnega računa znaša 2.000 €;
– upravičeni so stroški, ki se neposredno navezujejo na sofinancirane aktivnosti, navedene v prejšnjem stolpcu. Vsi stroški se morajo neposredno navezovati na blagovno znamko upravičenca.
9 Pri tem ne gre za certifikate kakovosti, pač pa certificiranje izdelka
11. Roki in način prijave na javni razpis
Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022
V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njima strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v III. poglavju razpisne dokumentacije (Navodila za pripravo vloge).
Vsi obrazci vloge morajo biti originalno podpisani in žigosani (če podjetje pri poslovanju uporablja žig).
Vloge morajo biti izpolnjene v elektronski obliki ter natisnjene.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog. Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži največ trideset dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, navedenem v prvem odstavku 11. točke javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum oddaje vloge šteje datum oddaje pošiljke na pošto oziroma pogodbenemu izvajalcu priporočenih poštnih storitev. Datum je razviden iz poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji priporočene pošiljke,
– če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko, se kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo prejme. Datum prejema vloge je razviden iz evidenčnega žiga agencije,
– osebno se vloga odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro. V tem primeru se kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo prejme. Datum prejema vloge je razviden iz evidenčnega žiga agencije.
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in oddana v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPOP-1 odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih dneh od posameznega roka za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletni strani agencije: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, pri katerih iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za prijavo na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma neodprte vrnjene prijavitelju10.
10 Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v primeru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 4: Oddaja vloge).
Vloge, ki bodo oddane po skrajnemu roku za oddajo vlog, ki so navedeni v 11. točki javnega razpisa, bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa praviloma neodprte vrnjene prijavitelju.
Komisija bo predvidoma v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge bo komisija preverila ali vloge izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Za vloge, za katere ugotovi, da ne izpolnjujejo vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se ocenjevanja po merilih ne izvede, vloge pa se s sklepom zavrnejo. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi meril, ki so navedeni v 5. točki javnega razpisa.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni praviloma v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Sproščena sredstva iz tega naslova se lahko namenijo za povečanje razpisanih sredstev naslednjega roka za oddajo vlog v skladu z določili 6. točke javnega razpisa.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje in razvrščanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani posredniškega organa na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/ in na spletni strani agencije na povezavi http://www.spiritslovenia.si/politika-zasebnosti.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah posredniškega organa in agencije je navedeno v Prilogi št. 1 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (MGRT)) in Prilogi 2 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT)) kot prilogi razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Upravičenci so po zaključeni operaciji dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da upravičenci takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
24. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov showroom@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti