Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1573. Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja, stran 4148.

  
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, trinajstega odstavka 72. člena, desetega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se določajo:
1. starostni in izobrazbeni pogoji ter splošna poklicna usposobljenost za pridobitev dovoljenja za strojevodjo;
2. pogoji za izdajo, ohranitev veljavnosti, dopolnitev, način preverjanja veljavnosti spričeval s strani delodajalca in vodenje registra spričeval;
3. pogoji pod katerimi strojevodji ni treba imeti veljavnega spričevala za določen del železniške infrastrukture;
4. pogoji za izdajo, podaljšanje, spreminjanje in razveljavitev pooblastil centrom usposabljanja, ocenjevalcem in centrom preverjanja kandidatov za strojevodje;
5. pogoji in način teoretičnega usposabljanja ter preverjanja teoretične usposobljenosti strojevodij;
6. pogoji in način praktičnega usposabljanja ter podelitev pooblastila ocenjevalcem za preverjanja praktične usposobljenosti strojevodij.
(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 dne 1. junija 2016 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za strojevodje, ki za prevoznika ali upravljavca upravljajo vlečna vozila na javni železniški infrastrukturi.
(2) Ta pravilnik ne velja za:
– omrežja, ki so funkcionalno ločena od javne železniške infrastrukture in so predvidena samo za opravljanje lokalnega, mestnega in primestnega potniškega prometa;
– zasebno železniško infrastrukturo, ki jo uporablja izključno njen lastnik za lastne prevoze blaga;
– dele prog, ki so začasno zaprti za običajni promet zaradi vzdrževalnih ali obnovitvenih del ali del pri nadgradnji železniškega sistema.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »center usposabljanja« je pravna ali fizična oseba, akreditirana s strani akreditacijskega organa ali pooblaščena s strani varnostnega organa, za izvajanje usposabljanj strojevodij;
2. »center preverjanja« je pravna ali fizična oseba, akreditirana s strani akreditacijskega organa ali pooblaščena s strani varnostnega organa, za izvajanje preverjanj strojevodij;
3. »delodajalec« je upravljavec ali prevoznik, ki na podlagi pogodbe zaposluje ali najame delavca za dela strojevodje;
4. »ocenjevalec« je oseba, ki izpolnjuje pogoje pod II Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika in ima pooblastilo za izvajanje in ocenjevanje preverjanj;
5. »operativni predpis« je interni akt (npr. priročnik, navodilo, poslovnik, odredba ali obvestilo), ki je del sistema varnega upravljanja delodajalca;
6. »splošno strokovno znanje« je znanje iz vsebin Priloge IV Direktive 2007/59/ES, ki ga pri kandidatu za strojevodje preveri ocenjevalec;
7. »strokovno znanje o voznih sredstvih« je znanje iz vsebin Priloge V Direktive 2007/59/ES;
8. »strokovno znanje o infrastrukturi« je znanje iz vsebin od 1. do 7. točke Priloge VI Direktive 2007/59/ES;
9. »jezikovno znanje« je znanje iz vsebin iz 8. točke Priloge VI Direktive 2007/59/ES;
10. »vlečno vozilo« je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z lastnim pogonom premika po železniških tirih in vključuje tudi motorna vozila za posebne namene.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, ki jih določa zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, zakon, ki ureja železniški promet, in drugi podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi.
II. POGOJI ZA SAMOSTOJNO DELO STROJEVODJE, OZEMELJSKA VELJAVNOST, LASTNIŠTVO DOVOLJENJA ZA STROJEVODJO IN SPRIČEVALA 
4. člen 
(upravljanje vlečnega vozila) 
(1) Za samostojno upravljanje vlečnega vozila mora strojevodja imeti:
– veljavno dovoljenje za strojevodjo, iz katerega je razvidno, da strojevodja izpolnjuje minimalne pogoje glede zdravstvenih zahtev, izobrazbe in splošne strokovne usposobljenosti;
– eno ali več spričevali iz Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 36/2010 z dne 3. decembra 2009 o vzorcih dovoljenj Skupnosti za strojevodje, dopolnilnih spričeval, overjenih kopij dopolnilnih spričeval in obrazcev vlog za dovoljenja za strojevodje v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 13 z dne 19. 1. 2010, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 36/2010/ES), v katerih je navedeno, po katerih železniških infrastrukturah imetnik spričevala lahko vozi in katera vozna sredstva lahko imetnik spričevala upravlja.
(2) S spričevalom strojevodja izkazuje, da je usposobljen za upravljanje vlečnih vozil za eno ali več naslednjih kategorij:
– kategorija A: premikalne lokomotive, delovni vlaki, vozila za opravljanje vzdrževalnih del in vse druge vrste lokomotiv, kadar so le te uporabljene za premik;
– kategorija B: prevoz potnikov in blaga.
(3) Spričevalo lahko vsebuje pooblastilo za vse kategorije in zajema vse kode iz Priloge II Uredbe 36/2010/ES.
(4) Spričevalo za določen del železniške infrastrukture ni potrebno, če je med vožnjo poleg strojevodje tudi strojevodja spremljevalec, ki ima veljavno spričevalo za železniško infrastrukturo, po kateri se izvaja vožnja, in sicer v naslednjih primerih:
– če upravljavec oceni, da je zaradi motenj v železniškem prometu potrebna preusmeritev vlakov ali pa so na tirih vzdrževalna dela;
– za enkratne posebne vožnje z muzejskimi vlaki;
– za enkratne posebne vožnje v tovornem prometu, če s tem soglaša upravljavec;
– za dobavo ali predstavitev novega vlaka ali lokomotive;
– za namene usposabljanja in preverjanja strojevodij.
(5) O vseh primerih iz prejšnjega odstavka odloča prevoznik in jih ne more zahtevati upravljavec ali varnostni organ. Prevoznik je dolžan v vseh takšnih primerih predhodno obvestiti upravljavca.
(6) Za upravljanje vlečnega vozila pri premikalnih vožnjah iz javne železniške infrastrukture na industrijski tir ali obratno niso potrebni dokumenti iz prvega odstavka tega člena, vendar se lahko izvaja le s soglasjem upravljavca. Soglasje izda upravljavec na podlagi izdelanega postopka v lastnem SVU, ki ga pred pričetkom njegovega izvajanja potrdi varnostni organ. Postopek mora zagotavljati usposobljenost osebja, ki upravlja to vlečno vozilo.
(7) Strojevodja mora pri upravljanju vlečnega vozila imeti pri sebi dokumente iz prvega odstavka tega člena.
III. DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO IN SPRIČEVALO 
5. člen 
(minimalne zahteve za pridobitev dovoljenja za strojevodjo) 
(1) Za pridobitev dovoljenja za strojevodjo mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost minimalno 20 let;
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja;
– zdravstvene pogoje.
(2) Varnostni organ ob izpolnjevanju pogojev iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka izda dovoljenje za strojevodjo prosilcu, ki je dopolnil 18 let, vendar takšno dovoljenje velja samo na območju Republike Slovenije.
(3) Varnostni organ ob izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in četrte alineje prvega odstavka izda dovoljenje za strojevodjo prosilcu za vožnjo vlečnih vozil le za Kategorijo A, ki je opredeljena v Prilogi II Uredbe 36/2010/ES, kadar ima prosilec pridobljeno 4. raven izobrazbe (srednje poklicno izobraževanje).
(4) Prosilci uspešno opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja dokažejo s potrdilom centra preverjanja.
(5) Za priznavanje poklicnih kvalifikacij strojevodij, ki so državljani države članice Evropske unije in so pridobili potrdilo o usposobljenosti v tretji državi, se pri izdaji dovoljenja za strojevodjo uporablja splošni sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij, skladno z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
(6) Prosilci izpolnjevanje zdravstvenih pogojev izkazujejo z zdravstvenim izvidom, iz katerega je razvidna zdravstvena in psihična sposobnost za delo strojevodje.
6. člen 
(minimalne zahteve za pridobitev spričevala) 
(1) Za pridobitev spričevala mora strojevodja izpolnjevati minimalne pogoje:
– pridobljeno dovoljenje za strojevodjo;
– uspešno opravljeno preverjanje strokovnega znanja o voznih sredstvih;
– uspešno opravljeno preverjanje strokovnega znanja o infrastrukturi;
– uspešno opravljeno preverjanje jezikovnega znanja, kadar je prosilcu jezik upravljavca tuj;
– usposobljenost iz operativnih predpisov iz SVU delodajalca.
(2) Strojevodje dokažejo uspešno opravljeno preverjanje znanja o:
– voznih sredstvih s potrdilom, ki ga je izdal center preverjanja, akreditiran oziroma pooblaščen v eni od držav članic Evropske unije;
– infrastrukturi s potrdilom, ki ga je izdal center preverjanja, akreditiran oziroma pooblaščen v državi, v kateri se infrastruktura nahaja;
– poznavanju jezika upravljavca (kadar je to potrebno) s potrdilom, ki ga je izdal center preverjanja, akreditiran oziroma pooblaščen v eni od držav članic Evropske unije.
(3) Delodajalec za strojevodje organizira usposabljanje o svojem SVU, ki ga ima vzpostavljenega.
(4) Delodajalec vodi register spričeval v skladu z Odločbo Komisije z dne 29. oktobra 2009 o sprejetju osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval, predvidenih v Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2010, str. 17, v nadaljnjem besedilu: Odločba 2010/17/ES).
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA STROJEVODJO, OHRANJANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJA ZA STROJEVODJO IN SPRIČEVALA TER NADZOR NAD STROJEVODJI 
7. člen 
(pridobitev dovoljenja za strojevodjo) 
(1) Varnostni organ objavi postopek za pridobitev dovoljenja za strojevodjo.
(2) Dovoljenje za strojevodjo se izda po vzorcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Oblika, vsebina in lastnosti dovoljenja za strojevodjo so določene v Prilogi I Direktive 2007/59/ES in Prilogi I Uredbe 36/2010/ES.
(3) Dovoljenje za strojevodjo se izda v enem izvirniku. Vsako razmnoževanje dovoljenja za strojevodjo je prepovedano. Dvojnik lahko na podlagi zahtevka imetnika izda varnostni organ.
(4) Varnostni organ vodi register izdanih dovoljenj za strojevodjo v skladu z Odločbo 2010/17/ES.
8. člen 
(ohranjanje veljavnosti dovoljenja za strojevodjo in spričevala) 
(1) Za ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo mora strojevodja opravljati preverjanja zdravstvenih pogojev, kot jih določa predpis, ki ureja zdravstveno sposobnost strojevodij.
(2) Pooblaščeni izvajalci zdravstvenih dejavnosti, ki izvajajo preverjanje zdravstvene sposobnosti strojevodij morajo varnostni organ obveščati o izpolnjevanju, izpolnjevanju z omejitvami ali neizpolnjevanju zdravstvenih pogojev pri opravljenih preverjanjih zdravstvene sposobnosti.
(3) Za ohranitev veljavnosti spričevala mora strojevodja:
– imeti veljavno dovoljenje za strojevodjo;
– se udeleževati usposabljanj in izpopolnjevanj ter uspešno opraviti periodična preverjanja strokovnega znanja o voznih sredstvih v skladu s Prilogo V Direktive 2007/59/ES, infrastrukturi v skladu s 1. do 7. točko Priloge VI Direktive 2007/59/ES in po potrebi tudi jezikovnega znanja iz 8. točke Priloge VI Direktive 2007/59/ES. Pogostost periodičnih preverjanj strojevodij določi delodajalec v SVU, pri čemer mora upoštevati minimalno pogostost preverjanj, določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Delodajalec mora vsako preverjanje strokovnega znanja strojevodje evidentirati v spričevalu in v registru spričeval, saj na podlagi uspešno opravljenega preverjanja izpolnjuje zahteve za ohranitev veljavnosti spričevala.
(5) Če se strojevodja ne udeleži preverjanja ali je rezultat preverjanja negativen, se mu mora veljavnost spričevala nemudoma preklicati.
9. člen 
(veljavnost in obnova dovoljenja za strojevodjo) 
Dovoljenje za strojevodjo ob izpolnjevanju zdravstvenih pogojev velja 10 let. Po preteku roka veljavnosti se dovoljenje za strojevodjo lahko obnovi. Pri obnovi se preveri le izpolnjevanje zdravstvenih pogojev, saj se šteje, da ostale minimalne pogoje za pridobitev dovoljenja za strojevodjo prosilec izpolnjuje.
10. člen 
(nadzor delodajalca nad strojevodji) 
(1) Delodajalec mora zagotoviti in preverjati veljavnost dovoljenj za strojevodjo in spričeval. V ta namen si mora v SVU predpisati in izvajati postopke za ohranitev veljavnosti dovoljenj za strojevodje in spričeval, postopke za nadzor svojih strojevodij in ukrepe, če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti glede izpolnjevanja pogojev, ki bi lahko vplivale na veljavnost dovoljenj za strojevodjo in spričeval.
(2) Strojevodja mora v primeru poslabšanega zdravstvenega stanja, ki bi lahko vplivalo na njegovo delovno sposobnost, takoj obvestiti delodajalca.
(3) Delodajalec v SVU predpiše postopke in ukrepe za primere, ko je s strani strojevodje ali zdravnika obveščen o poslabšanju zdravstvenega stanja strojevodje, kar vpliva na delovno sposobnost strojevodje. Ukrepi morajo predvideti:
– izredno preverjanje zdravstvenih pogojev, kot jih določa predpis, ki ureja zdravstveno sposobnost strojevodij;
– začasni preklic spričevala;
– posodobitev registra spričeval;
– obveščanje varnostnega organa o nezmožnosti strojevodje za delo, če bo ta nezmožnost trajala več kot tri mesece.
V. POOBLAŠČANJE CENTROV USPOSABLJANJA, OCENJEVALCEV IN CENTROV PREVERJANJA 
11. člen 
(pooblaščanje centrov usposabljanja, ocenjevalcev in centrov preverjanja) 
(1) Usposabljanja strojevodij oziroma kandidatov za strojevodje neodvisno in nepristransko izvajajo centri usposabljanja, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, in ne smejo biti v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z veljavnimi predpisi. Izpolnjevati morajo pogoje iz drugega odstavka 4. člena Sklepa Komisije z dne 22. novembra 2011 o merilih za priznavanje centrov za usposabljanja, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/765/EU), katerih način izpolnjevanja je podrobneje opredeljen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Preverjanja strojevodij oziroma kandidatov za strojevodje neodvisno in nepristransko izvajajo centri preverjanja, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in ne smejo biti v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z veljavnimi predpisi. Izpolnjevati morajo pogoje iz 9. člena Sklepa 2011/765/EU, katerih način izpolnjevanja je podrobneje opredeljen v I. točki Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Preverjanja strojevodij oziroma kandidatov za strojevodje neodvisno in nepristransko izvajajo ocenjevalci, ki so fizične osebe in izpolnjujejo pogoje iz 8. člena Sklepa 2011/765/EU, katerih način izpolnjevanja je podrobneje opredeljen v II. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Pogoji za pridobitev pooblastila iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se morajo izpolnjevati ves čas veljavnosti pooblastila.
(5) Center usposabljanja, ocenjevalec in center preverjanja lahko v času veljavnosti pooblastila zaprosi za spremembo obsega pooblastila oziroma obsega usposabljanja ali preverjanja iz prvega odstavka 14. člena oziroma prvega odstavka 15. člena tega pravilnika. V takšnih primerih varnostni organ preverja le izpolnjevanje pogojev, ki se nanašajo na potrjevanje programov usposabljanja oziroma programov preverjanja.
(6) Center usposabljanja, ocenjevalec in center preverjanja lahko najprej 6 mesecev pred potekom veljavnosti pooblastila zaprosi za njegovo podaljšanje.
(7) Dejavnost preverjanja usposobljenosti strojevodij in kandidatov za strojevodje lahko izvajajo le centri preverjanja. Samo preverjanje, znotraj centra preverjanja, lahko izvajajo ocenjevalci, ki so pooblaščeni s strani varnostnega organa.
(8) Če se ugotovi, da je preverjanje usposobljenosti strojevodij izvedel ocenjevalec, ki nima pooblastila varnostnega organa, mora center preverjanja razveljaviti takšno preverjanje.
(9) Varnostni organ pooblasti centre usposabljanja, ocenjevalce in centre preverjanja za največ 5 let. Varnostni organ razveljavi pooblastilo, če center usposabljanja, ocenjevalec ali center preverjanja ne izpolnjujejo pogojev za njegovo podelitev.
(10) Vloge, s katerimi prosilci zaprosijo za podelitev pooblastila iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, je treba vložiti na obrazcih, ki jih varnostni organ objavi na svoji spletni strani.
(11) Varnostni organ na svoji spletni strani objavi in posodablja register centrov usposabljanja, ocenjevalcev in centrov preverjanja, ki jih je pooblastil.
(12) Varnostni organ lahko pri podelitvi varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila pooblasti prevoznika ali upravljavca za izvajanje nalog centra usposabljanja, vendar le, če bo usposabljanja opravljal za lastno osebje. V takšnih primerih morajo prevozniki in upravljavci izpolnjevati pogoje po tem pravilniku.
12. člen 
(odločitve varnostnega organa) 
Zoper odločbo varnostnega organa v zvezi s podelitvijo pooblastila centrom usposabljanja, ocenjevalcem in centrom preverjanja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
13. člen 
(izmenjava informacij) 
(1) Pri vodenju registra dovoljenj za strojevodje mora varnostni organ drugim varnostnim organom drugih držav članic Evropske unije, Agenciji Evropske unije za železnice ali delodajalcu strojevodij na utemeljeno zahtevo posredovati informacije o statusu dovoljenj za strojevodjo.
(2) Varnostni organ sodeluje z Agencijo Evropske unije za železnice v cilju zagotovitve interoperabilnosti registrov dovoljenj za strojevodje.
(3) Delodajalec mora na zahtevo varnostnega organa nemudoma posredovati posodobljene podatke iz registra spričeval.
VI. USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE STROJEVODIJ 
14. člen 
(usposabljanje) 
(1) Usposabljanje strojevodij, ki jih izvajajo centri usposabljanja obsega:
– splošno strokovno znanje;
– strokovno znanje o voznih sredstvih;
– strokovno znanje o infrastrukturi;
– jezikovno znanje.
(2) Center usposabljanja iz strokovnega znanja o infrastrukturi za javno železniško infrastrukturo v Republiki Sloveniji ali njen del je lahko pooblaščen le s strani varnostnega organa v Republiki Sloveniji.
(3) Metoda usposabljanja mora izpolnjevati zahteve iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen 
(preverjanje) 
(1) Preverjanje strojevodij, ki jih izvajajo ocenjevalci znotraj centrov preverjanja obsega:
– splošno strokovno znanje;
– strokovno znanje o voznih sredstvih;
– strokovno znanje o infrastrukturi;
– jezikovno znanje.
(2) Preverjanja usposobljenosti opravljajo ali nadzirajo ocenjevalci znotraj centra preverjanja in morajo biti organizirana tako, da je izključeno vsakršno navzkrižje interesov.
(3) Preverjanja strokovnega znanja o infrastrukturi v Republiki Sloveniji, vključno z znanjem o progah izvajajo ocenjevalci znotraj centra preverjanja, ki ga je pooblastil varnostni organ Republike Slovenije.
(4) Če se strojevodja, ki razpolaga z veljavnim dovoljenjem za strojevodjo in spričevalom želi dodatno usposobiti za vožnjo po progi, za katero nima spričevala, lahko znanja o tej progi pridobi v skladu s SVU svojega delodajalca.
(5) Preverjanja iz prvega odstavka tega člena morajo biti organizirana tako, da je izključeno vsakršno navzkrižje interesov, ne glede na možnost, da lahko ocenjevalec pripada delodajalcu, ki spričevalo izdaja.
(6) Strojevodja je usposobljen, ko uspešno opravi preverjanja teoretičnega in praktičnega znanja. Sposobnost upravljanja vozila se oceni z vožnjami na omrežju. Za preverjanje sposobnosti strojevodij v poslabšanih in izrednih razmerah se lahko uporabijo simulatorji.
16. člen 
(stroški usposabljanja in preverjanja) 
Delodajalec in strojevodja se v pogodbi o zaposlitvi lahko dogovorita o povrnitvi stroškov usposabljanja in preverjanja, če strojevodja poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, zaradi zaposlitve pri drugem prevozniku ali upravljavcu.
VII. OCENJEVANJE DEJAVNOSTI 
17. člen 
(standardi kakovosti) 
Varnostni organ zagotovi, da so vse dejavnosti, povezane z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenja za strojevodjo in spričevala, stalno nadzorovane v okviru sistema standardov kakovosti. Če imajo prevozniki in upravljavci vzpostavljen SVU se nadzor sistema standarda kakovosti izvaja v okviru presoje ustreznosti SVU.
18. člen 
(neodvisnost ocenjevanja) 
(1) Centri usposabljanja in centri preverjanja morajo v časovnih presledkih, ki niso daljši od pet let, zagotoviti izvedbo neodvisne ocene svojih postopkov usposabljanja oziroma postopkov preverjanja, vključno z izvajanjem določb tega pravilnika. Ocenjevanje lahko izvedejo le kvalificirani presojevalci sistemov kakovosti, ki sami ne opravljajo dejavnosti, ki so predmet ocenjevanja.
(2) Ustreznost postopkov usposabljanja oziroma preverjanja za pridobitev dovoljenj za strojevodjo in spričeval pri prevoznikih in upravljavcih presoja varnosti organ v okviru presoje ustreznosti SVU.
(3) Rezultati neodvisnega ocenjevanja se dokumentirajo in predložijo varnostnemu organu. Varnostni organ sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri neodvisnem ocenjevanju.
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(usposobljenost za pridobitev dovoljenja za strojevodjo) 
Strojevodje, ki so svojo usposobljenost pridobile po predpisih, ki so urejali njihovo usposabljanje do 1. julija 2011, izpolnjujejo pogoje glede splošne strokovne usposobljenosti v skladu s tem pravilnikom.
20. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
(1) Subjekti (centri) usposabljanja oziroma subjekti (centri) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo za izvajanje svoje dejavnosti, izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku za center usposabljanja oziroma center preverjanja strojevodij, vendar najdlje do izteka veljavnosti pooblastila.
(2) Ocenjevalci, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo za preverjanje usposobljenosti strojevodij s strani subjektov (centrov) preverjanja za strojevodje, lahko izvajajo ocenjevanje do izteka veljavnosti pooblastila varnostnega organa subjektu (centru) preverjanja za strojevodje, ki mu je pooblastilo izdal.
21. člen 
(sistem varnega upravljanja – SVU) 
(1) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov, ki imajo veljavno varnostno spričevalo oziroma varnostno pooblastilo na dan uveljavitve tega pravilnika kot njihov sestavni del vključena vsebina določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/11, 29/16, 22/17 in 30/18 – ZVZelP-1), ki se nanašajo na usposabljanje in preverjanje usposabljanja OVKN, ki niso strojevodje.
(2) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov, ki imajo veljavno varnostno spričevalo oziroma varnostno pooblastilo na dan uveljavitve tega pravilnika kot njihov sestavni del vključena vsebina Pravilnika o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr. in 30/18 – ZVZelP-1).
(3) Prevozniki in upravljavci morajo za spremembo pravil v svojem SVU, ki so določeni v pravnem aktu iz prvega odstavka tega člena pridobiti predhodno potrditev varnostnega organa.
22. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/11, 29/16, 22/17 in 30/18 – ZVZelP-1) in Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr. in 30/18 – ZVZelP-1).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-304/2018
Ljubljana, dne 24. maja 2019
EVA 2018-2430-0080
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti