Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1588. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018, stran 4173.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 4. redni seji dne 9. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ankaran za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2018.
2. člen 
Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 
Realizacija
KONTO
OPIS
od 1-12/2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.165.368,68
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.473.384,32
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.017.402,81
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.529.648,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.218.825,83
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
268.588,45
706
DRUGI DAVKI
340,53
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.455.981,51
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.033.831,88
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.760,92
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
4.190,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
315.843,49
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
99.355,22
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.561.129,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.561.129,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
130.855,36
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
130.855,36
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.513.020,13
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.065.967,34
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
335.651,76
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.528,17
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.655.787,41
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.947.247,49
410
SUBVENCIJE
106.567,20
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
645.092,46
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
278.292,30
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.917.295,53
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.136.739,62
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.136.739,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
363.065,68
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
30.456,27
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
332.609,41
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–347.651,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
C. FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–347.651,45
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
347.651,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ankaran za leto 2018.
4. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2018 naslednje stanje:
Stanje na dan 1. 1. 201842.736 EUR
Prilivi v letu 201820.000 EUR
Odlivi v letu 20180 EUR
Stanje na dan 31. 12. 201862.736 EUR
Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se vodijo denarna sredstva in njih poraba na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.
Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2019.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30/2019-SVT
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale e modifiche), glia articoli 96, 97 e 98 della Legge sulle finanze pubbliche – UPB4 (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella IV seduta ordinaria tenuta si il 9. 4. 2019, ha approvato il
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del Bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l'anno 2018 
Articolo 1 
E' approvato il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l'anno 2018.
Articolo 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Ancarano e' stato realizzato nei seguenti importi:
 
Realizzazione
CONTO
DESCRIZIONE
dal 1-12/2018
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
11.165.368,68
ENTRATE CORRENTI (70+71)
8.473.384,32
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
6.017.402,81
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
1.529.648,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
4.218.825,83
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SERVIZI
268.588,45
706
ALTRE IMPOSTE
340,53
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
2.455.981,51
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI 
2.033.831,88
711
TASSE E CONTRIBUTI
2.760,92
712
SANZIONI PECUNIARIE
4.190,00
713
ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI
315.843,49
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
99.355,22
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
2.561.129,00
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
0,00
721
ENTRATE RICAVATEDA VENDITA DI GIACENZE
0,00
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
2.561.129,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
0,00
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL'ESTERO
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
130.855,36
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI 
130.855,36
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL'UE
0,00
78
FONDI ACQUISITI DALL'UE E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786
ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE
0,00
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
11.513.020,13
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
3.065.967,34
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 
335.651,76
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
54.528,17
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.655.787,41
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
0,00
409
FONDI DI ACCANTONAMENTO
20.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.947.247,49
410
SOVVENZIONI
106.567,20
411
SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI 
645.092,46
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
278.292,30
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
1.917.295,53
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
5.136.739,62
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5.136.739,62
43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO (431+432)
363.065,68
431
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 
30.456,27
432
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO 
332.609,41
III. AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)
–347.651,45
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
RIMBORSO DI CREDITI 
0,00
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE 
0,00
752
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE 
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0,00
440
CONCESSIONE DI CREDITI
0,00
441
AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE E INVESTIMENTI FINANTIARI 
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV. – V.)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO 
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE 
0,00
55
VIII. RIMBORSI DI DEBITI (550)
0,00
550
RIMBORSO DI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE 
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–347.651,45
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII. – VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
347.651,45
SALDO CONTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE 
0,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE 
Articolo 3 
Compongono il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l'anno 2018 la parte generale e la parte specifica. La parte generelae contiene prospetti dettagliati dei ricavi e dei costi di bilancio previsti e realizzati ovvero delle entrate e delle spese di cui al bilancio delle entrate e delle spese, al conto dei crediti e dei depositi finanziari ed al conto di finanziamento. La parte specifica invecie presenta i prospetti dei costi previsti e realizzati ed altre spese di bilancio del Comune di Ancarano per l'anno 2018.
Articolo 4 
Gli importi del Fondo di riserva del Comune di Ancarano, secondo il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l'anno 2018, presentano la seguente situazione:
Situazione al 1. 1. 201842.736 EUR
Entrate ne''anno 201820.000 EUR
Uscite nell'anno 20180 EUR
Situazione al 31. 12. 201862.736 EUR
Il fondo di riserva non ha un proprio sottoconto apposito, pertanto gli importi e il loro utilizzo vengono gestiti su un apposito conto nell'ambito del conto del bilancio di previsione del Comune di Ancarano.
Gli importi non utilizzati del Fondo di riserva al 31. 12. 2018 vengono trasferiti nel Fondo di riserva del Comune di Ancarano per l'anno 2019.
Articolo 5 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l'anno 2018 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 30/2019-SVT
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti