Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Ob-2292/19, Stran 1221
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Svet DJB), Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), 34. člena Statuta DJB z dne 26. 2. 2019 in sprememb, 76. člena Poslovnika o delu Sveta DJB, z dne 26. 2. 2019, ter sklepa 16. redne seje, z dne 27. 5. 2019, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma dr. Janka Benedika Radovljica 
Za direktorja (m/ž) Doma dr. Janka Benedika Radovljica je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami:
1. življenjepis,
2. dokazila o pridobljenih znanjih s področja vodenja in organizacije socialno varstvene dejavnosti,
3. dokazila o delovnih izkušnjah (potrdilo o dosedanjih zaposlitvah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali potrdilo delodajalcev o dosedanjih zaposlitvah),
4. dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi,
5. kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV,
6. potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da kandidat/ka ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
7. potrdilo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
8. program razvoja in vodenja Doma dr. Janka Benedika.
(V primeru, da bo kandidat/ka vabljen/a na razgovor, mora na razgovor prinesti na vpogled originalna dokazila, zahtevana zgoraj, od točke 3 do 7.)
Program za vodenje socialnega varstva zavoda je potrebno opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, v nasprotnem primeru mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat mora k vlogi predložiti svojo izjavo:
1. o aktivnem znanju slovenskega jezika,
2. o pridobljenem osnovnem znanju za delo z računalnikom,
3. da dovoljuje Domu dr. Janka Benedika, da pri pristojnih institucijah preveri resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov in verodostojnost pisnih listin.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas, za obdobje trajanja mandata.
Za pravočasne se štejejo vloge, ki so oddane priporočeno po pošti v zaprti kuverti ali ovojnici do 8. 6. 2019, na naslov: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ul. 35, 4240 Radovljica, s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti