Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 430-10/2019-3 Ob-2270/19, Stran 1204
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2019 (št. 032-3/2019-14, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 4. 2019) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana v letu 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2019, proračunska postavka »180211 – Obnova kulturnih in ostalih spomenikov«. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana ter njim pripadajočih funkcionalno in prostorsko povezanih objektov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine Sežana,
– objekt je lahko tudi funkcionalno in prostorsko povezan s kulturnim spomenikom iz prve alineje,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta z ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov povezanih z akcijo obnove,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za sofinanciranje:
– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta z vidika kulturne dediščine,
– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; v kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; v kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane obnove in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim področjem ter predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov je 31.350,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti upravičencem nakazana v proračunskem letu 2019. Upravičenec, ki je oseba zasebnega prava ter je ustanovljen in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova in za katerega dodeljena proračunska sredstva presežejo 20.000,00 EUR, je upravičen do predplačila v višini 30 odstotkov; v primeru, da dodeljena proračunska sredstva ne presežejo 20.000,00 EUR pa je upravičen do predplačila v višini 70 odstotkov. Upravičenec, ki je oseba javnega prava ter je ustanovljen in deluje kot javni zavod, javni sklad, samoupravna narodna skupnost ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu, je upravičen do predplačila v višini 30 odstotkov, ne glede na višino dodeljenih sredstev.
9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do vključno ponedeljka, 1. 7. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino. Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno ponedeljka, 1. 7. 2019, v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Obnova kulturnih spomenikov 2019«. Na hrbtni strani mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10.
O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti