Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1591. Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 4178.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09 in 78/11) in določil 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14, 25/14, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K E 
potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
Ceniki veljavnih potrjenih cen omrežnine pri gospodarskih javnih službah oskrbe s pitno vodo, pri odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter cenik cen javne infrastrukture pri storitvah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov), zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad) se na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti št.: 355-3/2019, ki je bil sprejet na 4. seji dne 8. 4. 2019, uporabljajo od 1. 5. 2019.
S tem dnem se prenehajo uporabljati: popravek popravka cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/13), cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/15), cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/16), cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/16) in cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/17).
V veljavi so naslednje cene:
1.1. Oskrba s pitno vodo:
1.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
2,3414 EUR/mesec
2,5638 EUR/mesec
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
2,3414
2,5638
20 < DN < 40
3
7,0242
7,6915
40 ≤ DN < 50
10
23,4140
25,6383
50 ≤ DN < 65
15
35,1210
38,4575
65 ≤ DN < 80
30
70,2420
76,9150
80 ≤ DN < 100
50
117,0700
128,1917
100 ≤ DN < 150
100
234,1400
256,3833
150 ≤ DN
200
468,2800
512,7666
2.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
6,7469 EUR/mesec
7,3879 EUR/mesec
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
6,7469
7,3879
20 < DN < 40
3
20,2407
22,1636
40 ≤ DN < 50
10
67,4690
73,8786
50 ≤ DN < 65
15
101,2035
110,8178
65 ≤ DN < 80
30
202,4071
221,6358
80 ≤ DN < 100
50
337,3451
369,3929
100 ≤ DN < 150
100
674,6902
738,7858
150 ≤ DN
200
1.349,3805
1.477,5716
2.2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.2.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
1,3612 EUR/mesec
1,4905 EUR/mesec
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
1,3612
1,4905
20 < DN < 40
3
4,0836
4,4715
40 ≤ DN < 50
10
13,6121
14,9052
50 ≤ DN < 65
15
20,4181
22,3578
65 ≤ DN < 80
30
40,8362
44,7156
80 ≤ DN < 100
50
68,0603
74,5260
100 ≤ DN < 150
100
136,1206
149,0521
150 ≤ DN
200
272,2411
298,1040
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
2.3.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
1,3612 EUR/mesec
1,4905 EUR/mesec
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
1,3612
1,4905
20 < DN < 40
3
4,0836
4,4715
40 ≤ DN < 50
10
13,6121
14,9052
50 ≤ DN < 65
15
20,4181
22,3578
65 ≤ DN < 80
30
40,8362
44,7156
80 ≤ DN < 100
50
68,0603
74,5260
100 ≤ DN < 150
100
136,1206
149,0521
150 ≤ DN
200
272,2411
298,1040
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0071 EUR/kg
0,0078 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 104/15), ki ga je na 9. seji dne 14. 12. 2015 sprejel Občinski svet Občine Brežice, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1313 EUR/osebo/mesec
0,1438 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0096 EUR/m2/mesec
0,0105 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo: 
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
5,3250 EUR/1 odvoz
5,8309 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0071 EUR/kg
0,0078 EUR/kg
V kolikor se zbrane količine odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0155 EUR/kg
0,0170 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 104/15), ki ga je na 9. seji dne 14. 12. 2015 sprejel Občinski svet Občine Brežice, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.2. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0646 EUR/osebo/mesec
0,0708 EUR/osebo/mesec
Brežice, dne 23. maja 2019
Direktorica 
mag. Jadranka Novoselc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti