Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1613. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019, stran 4229.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 1. izredni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19 z dne 29. 3. 2019) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
Proračun Občine Velika Polana za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.004.157,02
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.206.357,74
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
974.362,08
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
902.100
703
DAVKI NA PREMOŽENJE 
63.527,66
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
8.234,42
706
DRUGI DAVKI 
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
235.995,66
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
135.729,82
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.000,00
712
DENARNE KAZNI
1.981,84
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
70.184,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
27.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
104.544,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
92.700,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. 
IN NEMATER. DOLG. SRED.
11.844,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
689.255,28
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ
181.745,36
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU
507.509,59
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.101.232,64
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
934.479,48
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
193.022,82
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
30.242,83
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
694.543,48
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.670,35
409
REZERVE
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
419.020,18
410
SUBVENCIJE
11.648,52
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
266.799,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
45.494,10
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
95.078,56
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
741.232,98
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
741.232,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.500,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
6.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–97.075,62
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
288.838,51
50
ZADOLŽEVANJE (500)
288.838,51
5001
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 
244.154,51
5003
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH – 21. člen ZFO
44.684,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
223.034,22
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
223.034,22
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
223.034,22
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–31.271,33
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–65.804,29
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
97.075,62
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
35.263,46
Spremeni se 10. člen z naslednjo vsebino:
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 288.238,51 eurov.
2. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-01/2019-I OS
Velika Polana, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti