Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2019, stran 4214.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 5. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2019 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2019, ki se po novem glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 
Rebalans proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.094.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.716.127
70
DAVČNI PRIHODKI
1.637.827
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
78.300
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
927.550
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.094.000
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
100.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
0
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX.
SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
100.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
100.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.440.185
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2019
Luče, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti