Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 03402-11/2019-3 Ob-2264/19, Stran 1198
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 28/19)
javni razpis 
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 28/19).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva s sedežem v Občini Komen;
– društva s sedežem v drugi občini, če programe, projekte, prireditve izvajajo na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva, ki so prejela sredstva za isti program, projekt, prireditev iz proračuna Občine Komen.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2019 na proračunski postavki 180418 'Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov' v višini 7.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
6. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 30. oktobra za tekoče leto.
7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Prijava mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – prijava na JR za programe, projekte, prireditve«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2019) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019 ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija opravljala na dva meseca. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno zadnjega dne pred dnevom odpiranja vlog.
9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (0–3 točk)
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev (7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev (0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen (0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali projektih z Občino Komen (0 točk)
5. Pomen programov, projektov, prireditev za občane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev (0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev (50–100 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15,00 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo dosegli najmanj 15 točk se izločijo iz nadaljnjega postopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi tega razpisa.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 60 dni od odpiranja.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti