Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1614. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018, stran 4230.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je občinski svet na 4. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-4/2019-13
Žužemberk, dne 24. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti