Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1615. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019, stran 4231.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19 in 25/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
25.406.898,88
70
DAVČNI PRIHODKI
13.792.457,00
700
davki na dohodek in dobiček
11.393.607,00
703
davki na premoženje
2.027.717,00
704
domači davki na blago in storitve
371.133,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.504.073,23
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.455.565,65
711
takse in pristojbine
21.000,00
712
denarne kazni
42.000,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
20.650,85
714
drugi nedavčni prihodki
1.964.656,73
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.491.702,80
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
186.702,80
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
3.305.000,00
73
PREJETE DONACIJE
1.050,00
730
prejete donacije iz domačih virov
1.050,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.515.230,25
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.054.097,57
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
461.132,68
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
102.385,60
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
102.385,60
II. SKUPAJ ODHODKI
32.351.615,83
40
TEKOČI ODHODKI
6.242.508,31
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.248.559,10
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
202.314,95
402
izdatki za blago in storitve
4.585.234,26
403
plačila domačih obresti
86.000,00
409
sredstva, izločena v rezerve
120.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI
10.199.485,06
410
subvencije
1.023.143,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.865.065,19
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.192.363,00
413
drugi tekoči domači transferi
3.118,913,50
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
15.349.339,46
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.349.339,46
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
560.283,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
129.100,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
431.183,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–6.944.716,95
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
303.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
6.884.724,45
50
ZADOLŽEVANJE
6.884.724,45
500 
zadolževanje
6.884.724,45
VIII. ODPLAČILO DOLGA
3.102.785,01
55
ODPLAČILO DOLGA
3.102.785,01
500
odplačilo domačega dolga
3.102.785,01
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.859.777,51
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
3.781.939,44
XI. 
NETO FINANCIRANJE
6.641.716,95
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.859.777,51
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19 in 25/19) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 4.601.590,00 evrov.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 1.886.413,45 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2018
Ajdovščina, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti