Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1577. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027), stran 4165.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) št. 13–7/18 z dne 15. 2. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Goričko I, ki meri 8.779,64 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Gornji Petrovci (k. o. Križevci, Panovci in Košarovci), Šalovci (k. o. Domanjševci-Domonkosfa) in Puconci (k. o. Otovci, Mačkovci, Prosečka vas, Poznanovci, Pečarovci, Dankovci, Kuštanovci, Dolina, Moščanci, Vaneča ter Šalamenci).
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Goričko I je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 95,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,4 % državnih gozdov ter 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.099,79 ha, od katere je 9,99 ha večnamenskih in 4.089,80 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 274,7 m3/ha, od tega 99,4 m3/ha iglavcev in 175,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,13 m3/ha, od tega 2,00 m3/ha iglavcev in 5,13 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Goričko I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 974,5 ha,
– ekološke funkcije na površini 4,73 ha ter
– socialne funkcije na površini 44,53 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Goričko I za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 210.179 m3, od tega 70.443 m3 iglavcev in 139.736 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 125,55 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 79,93 ha;
4. zaščita sadik s premazi na dejanski površini 0,26 ha;
5. zaščita s 7.361 tulci ali količki in 1.300 m ograje;
6. vzdrževanje 0,1 ha grmišč in 1,76 ha travinj;
7. 17,25 dni vzdrževanja vodnih površin;
8. 56,91 dni sadnje plodonosnega drevja;
9. 3 dni postavitev valilnic;
10. 27,65 dni namenjenih puščanju in označevanju stoječe biomase v gozdu ter
11. 3,43 dni del za ohranitev in osnovanje gozdnih habitatov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Goričko I v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji Petrovci, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-266/2018
Ljubljana, dne 23. maja 2019
EVA 2018-2330-0026
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti