Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1596. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova, stran 4188.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 16. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o priznanjih in nagradah Občine Cankova 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Cankova ter ureja pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj in nagrad.
2. člen 
Občina Cankova podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, šolstva, športa, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Cankova.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen 
Priznanja in nagrade Občine Cankova so:
– podelitev naziva častnega občana Občine Cankova,
– podelitev plakete Občine Cankova,
– podelitev priznanja z denarno nagrado,
– podelitev zahvalne listine Občine Cankova.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA 
4. člen 
Naziv častnega občana Občine Cankova lahko pridobijo občani Občine Cankova, drugi državljani Republike Slovenije, kakor tudi državljani tujih držav, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju na raznih področjih človekove ustvarjalnosti ter imajo posebne zasluge in izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Cankova v državi ali na mednarodnem področju.
III. PLAKETA 
5. člen 
Plaketa Občine Cankova se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na raznih področjih človekove ustvarjalnosti in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Plaketo Občine Cankova lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Cankova.
IV. PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO 
6. člen 
Priznanje z denarno nagrado se podeli občanom Občine Cankova, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na raznih področjih človekove ustvarjalnosti. Nagrada Občine Cankova obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
V. ZAHVALNA LISTINA 
7. člen 
Zahvalna listina ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.
VI. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD 
8. člen 
Priznanja in nagrade se podelijo na svečan način ob posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj in nagrad. Podeli jih župan ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Cankova so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Priznanja in nagrade se podelijo praviloma na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način. Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi župan enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
10. člen 
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– vrsto priznanja oziroma nagrade,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvijo.
11. člen 
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Cankova praviloma obravnava Komisija za priznanja in nagrade, ki izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade in posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
12. člen 
Sredstva za priznanje in nagrade Občine Cankova se zagotovijo v občinskem proračunu. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Cankova vodi občinska uprava.
VII. KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 10/97).
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/2019
Cankova, dne 16. maja 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti