Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1575. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025), stran 4163.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) št. 02–04/16 z dne 19. 6. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Pokljuka, ki meri 5.118,78 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Gorje, Bled in Bohinj, oziroma v katastrskih občinah Zgornje Gorje (del), Bohinjska Bela (del), Gorjuše (del), Bohinjska Češnjica (del) in Bohinjska Srednja vas (del).
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Pokljuka je 1. januarja 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 62,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 37,9 % državnih gozdov ter 2,29 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.674,26 ha, od katere je 4.135,64 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 538,62 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 516,2 m3/ha, od tega 511,1 m3/ha iglavcev in 5,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,15 m3/ha, od tega 8,03 m3/ha iglavcev in 0,12 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Pokljuka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.141,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.073,11 ha ter
– socialne funkcije na površini 286,65 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pokljuka za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 349.600 m3, od tega 347.081 m3 iglavcev in 2.519 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 403,05 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 147,3 ha;
4. 20 dni varstvenih del, potrebnih za varstvo pred erozijo;
5. varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 12,13 ha ter zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 5.912 kosov;
6. nega habitatov prostoživečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 12,66 ha in travinja na površini 0,89 ha z desetimi ponovitvami;
7. vzdrževanje vodnih površin v trajanju 24 dni;
8. sadnja 1.150 kosov plodonosnega drevja, ter
9. obeleževanje 10.230 sadik.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Pokljuka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Pokljuka, Triglavska cesta 47, 4260 Bled, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-370/2016
Ljubljana, dne 23. maja 2019
EVA 2016-2330-0003
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti