Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 430-9/2019-3 Ob-2280/19, Stran 1206
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19), Pravilnika o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 32/18) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2019 (št. 032-3/2019-14, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 4. 2019) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2019
1. Razpisovalec: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne krajine na območju Občine Sežana, katere pomemben element so kraški suhi zidovi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje naslednjih dveh sklopov:
I. obnova suhega zidu izvedena v letu 2019 na območju Občine Sežana neposredno ob javnih površinah oziroma ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti;
II. izobraževalni program, ki se ga prijavitelj udeleži v letu 2019 za pridobitev certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje, za katerega lahko (skladno z obsegom določenim v Izobraževalnem programu Partnerstva kraške suhozidne gradnje za praktike oziroma ljubitelje, ki je priloga razpisni dokumentaciji) subvencijo uveljavljajo tudi ostali prijavitelji, ki na koncu prejmejo potrdilo Partnerstva o udeležbi.
4. Sredstva in višina subvencioniranja
Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2019 (proračunska postavka 180212 – Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov) v okvirni vrednosti 15.000,00 €. Razpis je odprt do vključno 31. 7. 2019.
Glede na sklope iz 3. točke se subvencije podelijo na naslednji način:
– za prijave pod sklop I. se subvencionira 30 % ocenjene vrednosti, vendar največ do 3.000,00 €. Ocenjena vrednost za adaptacijo porušenega dela suhega zidu (to vključuje rušenje, zlaganje, odbiranje in ponovno zidanje) je 70,00 €/m², za ponovno izgradnjo kraškega suhega zidu (to vključuje zidanje zidu, kjer je nekoč dejansko že obstajal) pa je 40,00 €/m²;
– za prijave pod sklop II. (izvede se samo v primeru, da je več kot 10 prijaviteljev) se subvencionira največ 188,00 € za pridobitev certifikata in največ 88,00 € za pridobitev potrdila, kar znaša 40 % od celotne vrednosti izobraževalnih programov.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na enega ali oba sklopa razpisa.
Za fizične osebe, ki so upravičene do dodelitve subvencij na podlagi tega javnega razpisa, dodeljena subvencija predstavlja bruto znesek od katerega bo odštet zakonsko predpisan davčni odtegljaj po splošni stopnji 25 %.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem enkrat mesečno po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in glede na točkovno razvrstitev v istem obdobju (tj. v istem mesecu) prispelih popolnih vlog, in sicer v juliju, ko se bodo odpirale vloge prispele v juniju ter v avgustu, ko se bodo odpirale vloge prispele v juliju. V primeru porabe sredstev, vloge, ki so prispele v istem obdobju in so dosegle najmanjše število točk, ne bodo subvencionirane. V tem primeru se upravičenci lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom I.:
– prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je lastnik ali najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid ali je zemljišče javno dobro,
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid,
– v primeru, ko prijavitelj ni lastnik zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid, mora v pridobiti soglasje (so)lastnika,
– zemljišče na katerem se nahaja suhi zid mora biti na območju Občine Sežana,
– v primeru, ko gre za obnovo mejnega suhega zidu, mora prijavitelj pridobiti soglasje lastnika mejaša,
– v primeru prijave obnove mejnega zidu s strani obeh lastnikov zemljišč, ki ju razmejuje isti suhi zid, se subvencijo razdeli glede na lastništvo in ocenitev vloge,
– v primeru, ko gre za obnovo suhega zidu v registrirani nepremični kulturni dediščini ali kulturnem spomeniku, mora prijavitelj pridobiti kulturnovarstveno soglasje,
– prijavitelj mora upoštevati tipologijo in standarde kvalitetne kraške suhozidne gradnje, ki je del razpisne dokumentacije ter usmeritve komisije pri opravljanju nadzora,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 70 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana,
– vloga prijavitelja mora doseči najmanj 90 od 190 točk, da se lahko subvencionira (vloga se točkuje na podlagi meril za subvencioniranje navedenih v točki 7).
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom II.:
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Sežana ali je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid in se to zemljišče nahaja na območju Občine Sežana,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 60 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2019 (v nadaljevanju: komisija). Le-ta bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, vlog, ki bodo prispele po porabi sredstev ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila za subvencioniranje
Prijave bo po vrstnem redu prispetja pregledala in ocenila komisija enkrat mesečno, in sicer v juliju vloge, ki so prispele v juniju ter v avgustu vloge, ki so prispele v juliju. Komisija bo prijavitelje razvrstila glede na točkovanje popolnih prijav, ki bodo prispele v istem obdobju (tj. v istem mesecu).
Razvrščanje prijav pod sklop I. bo potekalo po naslednjih kriterijih:
a) obstoječe stanje zidu
zidu ni več, vendar je nekoč dejansko že obstajal
30 točk
zid je v celoti porušen
20 točk
zid je delno porušen
10 točk
b) nevarnost rušenja suhega zidu
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine ter ogroža ljudi in živali
30 točk
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine
20 točk
grozi delno porušenje zidu
10 točk
c) obseg obnove
zid bo v celoti obnovljen
20 točk
zid bo delno obnovljen
10 točk
d) pomen in lokacija suhega zidu
zid ima velik javni pomen in je lociran na ali ob javni površini
30 točk
zid ima srednji javni pomen in je lociran na površini vidni iz javnih površin
20 točk
zid ima majhen javni pomen in je komaj viden iz javnih površin
10 točk
e) dostopnost in izpostavljenost suhega zidu
zid je javno dostopen in izpostavljen iz obeh strani ali gre za podporni zid
20 točk
zid je javno dostopen in izpostavljen z ene strani
10 točk
f) tipologija suhega zidu
pri obnovi suhega zidu se bo upoštevala izvorna izvedba vrha zidu
10 točk
g) standardi kvalitetne kraške suhozidne gradnje
zid bo v celoti obnovljen s kamnom iz dotičnega suhega zidu
20 točk
zid bo obnovljen deloma s kamnom iz dotičnega suhega zidu, deloma s kamnom iz bližnje okolice, ki ni iz kamnoloma
10 točk
h) prijava tudi pod sklop II
prijavitelj si bo pridobil certifikat oziroma potrdilo o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje
30 točk
prijavitelj se bo udeležil izobraževalnega programa za praktike in pridobil potrdilo o udeležbi
20 točk
prijavitelj bo obnovo suhega zidu naročil zunanjemu izvajalcu s certifikatom oziroma potrdilom o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje oziroma ima ta certifikat že sam prijavitelj
10 točk
Vloga prijavitelja, ki se prijavi pod sklop I. se točkuje. Maksimalno število točk po merilih za subvencioniranje je 190 točk. Spodnja meja, da se lahko obnova suhega zidu subvencionira je 90 točk. Večje število doseženih točk pomeni večjo možnost za pridobitev sredstev.
8. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto v istem obdobju oddanih prijav in izločila tiste, ki niso v skladu z razpisnim področjem ter pripravila predlog prejemnikov sredstev in predlog razdelitve razpisanih sredstev.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
10. Razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis je odprt do vključno srede, 31. 7. 2019.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 31. 7. 2019), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– tipologija in standardi subvencioniranih kraških suhih zidov v Občini Sežana s priloženim priročnikom za vzdrževanje in gradnjo prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov,
– izobraževalni program Partnerstva kraške suhozidne gradnje.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino),
– soglasje lastnikov ali solastnikov zemljišča v primeru, da je prijavitelj solastnik, najemnik ali upravljavec v primeru prijave pod sklop I.,
– soglasje lastnika mejaša v primeru, da gre za mejni zid,
– kulturnovarstveno soglasje v primeru, da gre za obnovo suhega zidu, ki je del v registrirane nepremične kulturne dediščine ali kulturnega spomenika,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo v primeru prijave pod sklop I. – trenutno stanje suhega zidu (stanje pred obnovo).
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v letu 2019«. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje in obravnava vlog ter obveščanje o izboru
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave enkrat mesečno, in sicer predvidoma med 1. in 8. dnem v mesecu juliju in avgustu, pri čemer bodo julija obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino Sežane prispele od prvega do zadnjega dne v mesecu juniju, avgusta pa tiste prijave, ki bodo na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v mesecu juliju.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokazil o resničnosti navedb v vlogi in na priloženih obrazcih.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge ocenila na podlagi pogojev in meril.
O subvencioniranju obnov suhih zidov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od oddaje popolne vloge.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti