Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1576. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027), stran 4164.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) št. 14–10/18 z dne 13. 2. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kras II, ki meri 13.797,16 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača in Sežana, oziroma v katastrskih občinah Bazovica, Dane, Divača, Dolnje Ležeče, Famlje, Gornje Vreme, Gropada, Lokev, Merče, Naklo, Povir, Sežana, Škoflje, Trebče in Vremski Britof.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kras II je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 6,3 % državnih gozdov ter 3,0 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 8.378,08 ha, od katere je 7.975,15 ha večnamenskih, 337,89 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 65,04 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 151,7 m3/ha, od tega 65,7 m3/ha iglavcev in 86,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,18 m3/ha, od tega 1,03 m3/ha iglavcev in 2,15 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kras II določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 879,93 ha,
– ekološke funkcije na površini 576,91 ha ter
– socialne funkcije na površini 696,01 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kras II za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 294.170 m3, od tega 141.853 m3 iglavcev in 152.317 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 495,81 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 76,69 ha;
4. gradnja 6,5 km ter vzdrževanje s ponovitvami 64,7 km protipožarnih posek;
5. drugo varovanje pred požari v skupnem trajanju 23,3 dni;
6. zaščita s 300 m ograje;
7. vzdrževanje dejanskih površin 0,64 ha grmišč in 9,33 ha travinj;
8. vzdrževanje vodnih površin v skupnem trajanju 412,5 dni ter
9. naravni razvoj habitatov na površini 95,3 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kras II v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2018
Ljubljana, dne 23. maja 2019
EVA 2018-2330-0004
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti