Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 8023-1/2019-3 Ob-2290/19, Stran 1179
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2) Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami, ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2019) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis 
za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
7.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.
Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza naslednjim ukrepom:
– premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
– premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij,
– premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.
1.3 Razpisna dokumentacija
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec PF,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj je upravičen do posojila, če je prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020 in je prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
4. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavlja kot pravna oseba, organizirana kot gospodarska družba, zadruga ali s.p. mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
7. Delež dolgov v financiranju za vlagatelja ki ni pravna oseba organizirana kot gospodarska družba, zadruga ali s.p., na dan 31. 12. 2018 ne sme presegati 99,99 %.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora predložiti izpis Sisbon, ki ga pridobi pri banki.
9. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in mora predložiti ustrezna dokazila, kot so: izpis Sisbon (pridobljen pri banki), izpis iz transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor jih uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali amortizacijske načrte.
10. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti dokazila.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih obveznosti ni daljša od 90 dni.
13. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po podprogramu ne sme presegati 150.000,00 EUR.
14. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada je po ukrepu pred-financiranja lahko največ 300.000,00 EUR.
15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan 31. 12. 2018.
16. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 v primeru kmetijstva oziroma 5. točki 3. člena Ribiške uredbe za skupinske izjeme3 v primeru ribištva ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
3 Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37) (v nadaljevanju: Ribiška uredba za skupinske izjeme).
2.1 Pogoji po podprogramu PF1.2 – Projekti neprofitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2
– pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost:
– raziskovalne in razvojne ustanove, 
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 
– ustanove zdravstvenega varstva, 
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
– lokalne in regionalne razvojne agencije, 
– lokalne akcijske skupine, 
– drugo, 
– nevladne organizacije:
– združenja, 
– fundacija, 
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, 
– društva, 
– drugo, 
– pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja:
– lokalne in regionalne razvojne agencije, 
– lokalne turistične organizacije, 
– organizacije za usposabljanje, 
– drugo, 
– javne ustanove za gospodarski razvoj,
– javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
– samoupravne narodne skupnosti:
– italijanska narodna skupnost, 
– madžarska narodna skupnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7. 2018.
2.1.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF1.2
Po tem podprogramu so upravičene vse dejavnosti projekta, razen tistih, ki so v tej točki razpisa opredeljene kot neupravičene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF1.2
Neupravičene dejavnosti projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.1.3 Upravičeno območje po podprogramu PF1.2 je celotno območje Republike Slovenije.
2.1.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF1.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.1.5 Stroški po podprogramu PF1.2
Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU sredstva.
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 20,00 % in ne sme vključevati javnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.1.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF1.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 6.250,00 EUR.
2.1.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
2.1.8 Cilj vlagatelja po podprogramu PF1.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.2 Pogoji po podprogramu PF2.2 – Projekti kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.2.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF2.2
Po tem podprogramu so upravičene naslednje dejavnosti projekta s področja kmetijstva in gozdarstva:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
– 02 Gozdarstvo,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil,
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– 23.520 Proizvodnja apna in mavca,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob.
Hkrati so po tem podprogramu upravičene tudi dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, vendar le za kmetijo, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF2.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 01.7 Lovstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov.
2.2.3 Upravičeno območje po podprogramu PF2.2 je celotno območje Republike Slovenije.
2.2.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF2.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.5 Stroški po podprogramu PF2.2
1. Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU sredstva.
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.2.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF2.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.2.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF2.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2.2.8 Cilj vlagatelja po podprogramu PF2.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.3 Pogoji po podprogramu PF3.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državnih pomoči
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2 so
– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
– zadruga, 
– zadružna zveza. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7. 2018.
2.3.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF3.2
Po tem podprogramu so upravičene dejavnosti s področja gospodarstva, razen tistih, ki so v tej točki razpisa opredeljene kot neupravičene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF3.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.3.3 Upravičeno območje po podprogramu PF3.2 je celotno območje Republike Slovenije.
2.3.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF3.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.3.5 Stroški po podprogramu PF3.2
Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU sredstva
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 20,00 %, in ne sme vključevati javnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.3.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF3.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 6.250,00 EUR.
2.3.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF3.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2.3.8 Cilji vlagatelja po podprogramu PF3.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
3. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v Razpisni dokumentaciji.
2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba Sklada o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika, pri čemer mora biti podpis notarsko overjen.
3. Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. V kolikor je upravičenec zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih financah, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje.
6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
7. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora upravičenec pridobiti soglasje k zadolžitvi od Ministrstva za finance, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za katerega je bilo dano soglasje.
2. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in posojilno pogodbo in se izvede na podlagi pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe, Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12. vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter v ta namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih evropskih sredstvih.
5. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge s prilogami
1. Izpolnjen prijavni obrazec PF, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe.
2. Dokazilo o odobrenih EU sredstvih:
– sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih;
– pogodba o odobrenih evropskih sredstvih: vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka;
– drugo ustrezno dokazilo v kolikor iz sklepa/odločbe oziroma pogodbe niso razvidni celotni upravičeni stroški vlagatelja in vsi viri financiranja projekta, ki se nanašajo na vlagatelja.
3. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge.
4. Dokazilo o poslovanju vlagatelja:
– finančni izkazi za vlagatelja za leto 2018 za pravne osebe in s.p.-je,: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018, Izkaz poslovnega izida oziroma prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– v kolikor bonitetna ocena za pravne osebe in s.p.-je, organizirane kot gospodarska družba, zadruga ali s.p. ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi;
– plan likvidnosti vlagateljev za naslednja 3 leta oziroma do končnega poplačila posojila po mesecih;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge;
– posojilna pogodba in amortizacijski načrti ali druga dokazila za kmete: vlagatelj, ki je kmet, priloži amortizacijske načrte ali druga dokazila iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov);
– izpis Sisbon, ki ga vlagatelj (fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kmet) pridobi pri matični banki.
5. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
6. Dokazila o registraciji vlagatelja, v kolikor se vlagatelj prijavlja na sklop PF2.2:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti;
7. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih skupinah meril:
– regionalni vidik (do 35 točk),
– ocena projekta (do 20 točk) in
– ocena vlagatelja (do 45 točk).
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno po pošti ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec PF in ustrezno dokazilo o odobrenih EU sredstvih, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Direktor Sklada na podlagi predloga Komisije za obravnavo vlog odloči o ne/odobritvi sredstev.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti