Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1592. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018, stran 4180.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 16. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Cankova za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Prihodki in odhodki Občine Cankova za leto 2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2018 v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.723.850
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.563.964
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.232.694
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.130.965
703 Davki na premoženje 
87.403
704 Domači davki na blago in storitve 
14.326
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
331.270
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
128.872
711 Takse in pristojbine 
522
712 Denarne kazni 
658
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
125.074
714 Drugi nedavčni prihodki 
76.144
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73
PREJETE DONACIJE
82
730 Prejete donacije iz domačih virov 
82
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
159.804
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
159.804
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.835.877
40
TEKOČI ODHODKI
773.357
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
218.555
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
37.241
402 Izdatki za blago in storitve 
500.556
403 Plačila domačih obresti 
17.005
409 Rezerve 
0
41
TEKOČI TRANSFERI
673.562
410 Subvencije 
31.152
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
444.421
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
60.479
413 Drugi tekoči domači transferi 
137.510
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
380.521
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
380.521
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.437
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.437
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–112.027
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.250
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.250
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.250
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
191.727
50
ZADOLŽEVANJE
191.727
500 Domače zadolževanje 
191.727
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
52.756
55
ODPLAČILO DOLGA
52.756
550 Odplačilo domačega dolga 
52.756
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
25.694
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
138.971
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
112.026
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
150.481
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2019
Cankova, dne 16. maja 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti