Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Ob-2267/19, Stran 1223
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019, (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 67SUB-OBPO19
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših stavbah.
Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb.
Starejša stavba je stavba na območju Republike Slovenije s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim in za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
Nova skupna naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov na skupnih delih stavbe, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
D – optimizacija sistema ogrevanja,
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Za izvedbo katerega koli ukrepa po tem javnem pozivu (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) mora biti obvezno izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ.
PZI se izdela s tistimi načrti, s katerimi se prikaže način izvedbe posameznega ukrepa.
Vodilni načrt glede na namen, način in vrsto izvedbe ukrepa vsebuje najmanj:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji;
– kazalo vsebine projekta in zbirno tehnično poročilo, kadar projekt vsebuje več načrtov;
– lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta;
– soglasja soglasodajalcev, kadar so potrebna;
– izjavo projektanta in vodje projekta v PZI.
PZI glede na vrsto ukrepa vsebuje najmanj:
– pri ukrepu A: načrte s področja arhitekture;
– pri ukrepu B in C: načrte s področja arhitekture ali gradbeništva;
– pri ukrepu D in E: načrte s področja strojništva.
Načrt glede na vsebino ukrepa vsebuje najmanj:
– tehnično poročilo z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov ali naprav z navodili za vgradnjo;
– popis del in projektantski predračun;
– pri ukrepu A in B in C:
– tehnične prikaze s podatki o sestavi posameznih površin;
– tehnične prikaze detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. 
Pri izvedbi ukrepa D mora PZI vsebovati dodatne vsebine, in sicer:
– tehnično poročilo:
– pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;
– izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo dvižnih vodov;
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa; pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
– tehnične prikaze:
– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja, ki mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
– tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi). 
Pri izvedbi ukrepa E mora PZI vsebovati tudi druge potrebne tehnične prikaze:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki;
– tehnične prikaze poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov.
Ustreznost izvedene naložbe se med drugim izkazuje tudi z Dokazilom o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta;
– mape s prilogami;
– navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Če je med gradnjo prišlo do spremenjenih tehničnih rešitev, je potrebno izdelati načrt s prikazi izvedenega stanja.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/(m2K):
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo fasadnega sistema;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«);
– odstranitev obstoječih oken/vhodnih vrat in nakup ter vgradnjo novih oken/vhodnih vrat v skupnih prostorih, skupaj s pripadajočimi elementi;
– demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic, obdelavo špalet;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.);
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo naložbe;
– izvedbo prezračevanja kleti;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni;
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevana naprava).
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse stanovanjske prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
– odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.300.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, razen pri ukrepu D, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi števila grelnih teles. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama lastnikov/solastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr.
V primeru skupnega PZI, ki vključuje več posameznih ukrepov in ko pripadajoči strošek PZI ni specifično porazdeljen na posamičen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost PZI in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino investicije v posamezen ukrep, ki ga PZI vsebuje.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 40 EUR na grelno telo.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 30 % priznanih stroškov naložbe.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov po tem javnem pozivu
V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe po tem javnem pozivu, ki bodo izvedeni v isti starejši stavbi, je upravičena do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe. Pri izvedbi ukrepa E, pri katerem je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude od 30 %.
d) višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik posameznega dela starejše stavbe, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.
3. Upravičene osebe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemnik stavbe oziroma posameznega dela stavbe ali lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
– solastniki stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– etažni lastniki (ne izključni) ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– imetniki stavbne pravice (ne izključni) na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemniki oziroma lizingojemalci posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem pozivu, če je izključni (edini) lastnik oziroma izključni etažni lastnik starejše stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
Vloga mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 67SUB-OBPO19 in obvezne priloge:
– seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
– soglasje za izvedbo posameznega ukrepa; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec;
– kopija odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki ga morajo predložiti le tisti upravičenci, ki uveljavljajo ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibki občani;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– predračun za pripravo PZI in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv;
– dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun vsebovati tudi tip fasadnega sistema;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade morajo biti fasade vidne v celoti;
– fotografijo vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji; fotografijo je potrebno predložiti v primeru, če se vgradi dodatna toplotna izolacija na obstoječo.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
D – optimizacija sistema ogrevanja
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s PZI;
– seznam lastnikov vseh delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov stavbe, ki naj vključuje število vseh grelnih teles, število grelnih teles z že vgrajenimi termostatskimi ventili in število grelnih teles, kjer termostatski ventili še niso vgrajeni, in sicer za vse posamezne dele stavbe v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p.;
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili).
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
– v primeru stanovanjske prezračevalne naprave izjavo o skladnosti in podatkovni list izdelka skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014, če izbrana stanovanjska prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave ustrezna dokumentacija, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 ali druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.
b) starejša stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Starejša stavba in njeni deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.
Starejša stavba je stavba, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu. Za dele stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena. Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše stavbe oziroma v primeru, da so bili na starejši stavbi v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi, bo Eko sklad pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_ 23. 2. 2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti starejši stavbi.
d) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali de minimis pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Nepovratna finančna spodbuda dodeljena v obliki pomoči »de minimis« po tem javnem pozivu se pripiše pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki je lastnik, solastnik oziroma etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je naložba že zaključena, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Upravičena oseba mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Upravnik, pooblaščenec ali občan se lahko v izbrani lokalni pisarni v imenu občanov naroči na energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko upravnik oziroma pooblaščenec dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Upravičena oseba pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 38/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičenim osebam dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe pri izvedbi enega ali dveh ukrepov po tem javnem pozivu je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
Če je z odločbo pridobljena pravica do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj 3 ukrepov po tem javnem pozivu v isti starejši stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih upravičene osebe niso mogle predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od A do E mora obvezno vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca;
– Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje glede na izvedeni ukrep (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– načrt izvedenega stanja v primeru, da so med izvedbo nastale spremembe (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– račun za pripravo projektne dokumentacije in račun za opravljanje nadzora. Računa za pripravo projektne dokumentacije ni potrebno prilagati, če je bil že priložen k vlogi;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz predhodnih alinej, če je/so predmetni račun/i že v celoti poravnan/i;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe. V primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade v celoti vidne.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe.
D – optimizacija sistema ogrevanja
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom;
– fotografije ključnih delov optimiziranega sistema ogrevanja.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
– fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna finančna spodbuda izplača na bančni račun pooblaščenca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v višini, kot je določena v točki 2.b) in 2.c) tega javnega poziva, izplača na način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne finančne spodbude kot je določena v točki 2.d) javnega poziva pa se izplača na račun socialno šibkega občana.
Nepovratna finančna spodbuda za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se izplača šele po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe, iz katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziroma vsaj trije od predvidenih ukrepov na isti starejši stavbi. Če upravičena oseba ne izvede vsaj treh ukrepov, za katere je pridobila pravico do višje nepovratne finančne spodbude, se nepovratna finančna spodbuda izplača le za izvedeni oziroma izvedena ukrepa v višini, ki je opredeljena za posamezen ukrep v točki 2.b) javnega poziva in šele po poteku roka za zaključek naložbe.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti