Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Št. 430-11/2019-3 Ob-2268/19, Stran 1202
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana iz proračuna za leto 2019, iz proračunske postavke »102001 – Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije«, razpisuje sredstva za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih (Zdru-1) (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
– imajo sedež oziroma enoto v Občini Sežana in delujejo na območju upravne enote Sežana,
– program društva oziroma zveze omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– ima program za leto 2019 jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– so prijavili samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2019,
– imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019 (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora programov in višine sofinanciranja.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za sofinanciranje
Pri pripravi predloga izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija upoštevala naslednja merila:
– prijavitelj organizira prireditve občinskega pomena (proslave, žalne/spominske svečanosti …),
– prijavitelj organizira ali soorganizira družabne in druge oblike društvenih dejavnosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …),
– prijavljeni program je pomemben za Občino Sežana, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Sežana v širšem prostoru in je dostopen širši javnosti,
– program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, je ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predloženih prijav ter predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: predvidena višina razpisanih sredstev znaša 7.531,60 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
9. Razpisni rok: rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in bo odprt do vključno petka, 28. 6. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec poročila.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno petka, 28. 6. 2019, v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 2019 – programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto ali je bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
O sofinanciranju programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po pripravi predloga komisije, ki se bo predvidoma sestala v roku 20 dni od poteka roka za predložitev prijav na javni razpis.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti