Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1589. Odlok o glasilu Občine Ankaran, stran 4175.

  
Na podlagi 29. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 9. člena Zakona o medijih in 14. in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 3. redni seji dne 19. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o glasilu Občine Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Ankaran.
2. člen 
Ime glasila je »Amfora«.
3. člen 
Ustanovitelj in izdajatelj občinskega glasila Amfora je Občina Ankaran. Sedež občinskega glasila Amfora je Jadranska 66, 6280 Ankaran.
4. člen 
Občinsko glasilo Amfora izdaja Občina Ankaran.
Administrativno-tehnična opravila za občinsko glasilo Amfora opravlja občinska uprava.
5. člen 
Občinsko glasilo Amfora izhaja praviloma šestkrat letno, in sicer na dva meseca.
Občinsko glasilo Amfora izhaja dvojezično, in sicer v slovenskem in italijanskem jeziku.
II. VSEBINA GLASILA 
6. člen 
Občinsko glasilo Amfora je namenjeno obveščanju javnosti o delovanju lokalne skupnosti, društev in drugih organizacij na območju Občine Ankaran, o dogodkih v občini, predstavitvi projektov in posredovanju drugih splošnih informacij v zvezi z lokalno skupnostjo Ankaran. Glasilo lahko vsebuje tudi druge teme in rubrike.
V Amfori se oglasnih vsebin ne objavlja.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA 
7. člen 
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova glasila temelji na apolitičnih vsebinah, ki spoštujejo svobodo izražanja, človekovo osebnost in dostojanstvo, dostopnost informacij, raznolikost mnenj in prepričanj, avtonomnost odgovornega urednika, uredniškega odbora in avtorjev besedil.
IV. UREDNIŠKI ODBOR IN ODGOVORNI UREDNIK 
8. člen 
Občinski svet imenuje tričlanski uredniški odbor in odgovornega urednika za izdajanje glasila, in sicer za dobo do 4 let. Občinski svet lahko predmetni mandat tudi skrajša ter imenuje nadomestne člane uredniškega odbora oziroma odgovornega urednika za izdajanje glasila.
Naloge uredniškega odbora:
– obravnava programske zasnove glasila,
– obravnava in sprejemanje stališč v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarjanje na spoštovanje določil kodeksa novinarske etike pri uresničevanju programske zasnove glasila,
– obravnava in predlaganje sprememb v zvezi s frekvenco izhajanja in razširjenostjo glasila,
– pisno obveščanje občinskega sveta (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove.
Naloge odgovornega urednika:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– je odgovoren za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce za posamezna področja,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za organizacijo dela odbora in usklajuje delo z občinsko upravo ob pripravi prispevkov za glasilo.
V. SESTAVNI DELI URADNEGA GLASILA OBČINE 
9. člen 
Na vsakem izvodu občinskega glasila Amfora mora biti navedeno:
– ime uradnega glasila,
– navedba, da gre za občinsko glasilo Amfora,
– naziv in sedež izdajatelja,
– ime in sedež tiskarne,
– kraj in datum ter letnik izdaje,
– zaporedna številka izdaje.
V naslovu uradnega glasila je lahko tudi grb občine.
VI. TISKANJE IN RAZDELITEV URADNEGA GLASILA 
10. člen 
Občinsko glasilo se natisne v fizičnih papirnih izvodih ter pripravi v elektronski obliki primerni za razpošiljanje naslovnikom.
11. člen 
Občinsko glasilo Amfora je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Ankaran, ustrezni organi in institucije ter zainteresirana javnost in mediji v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
VII. FINANCIRANJE URADNEGA GLASILA 
12. člen 
Za izdajanje občinskega glasila Amfora se zagotovijo sredstva v proračunu občine. Pripravlja, tiska in distribuira se iz sredstev Občine Ankaran, s pomočjo vloženega prostovoljnega dela in sredstev občank in občanov Ankarana ter ostalih podpornikov.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Občinski svet neposredno po sprejemu tega odloka imenuje uredniški odbor in glavnega odgovornega urednika občinskega glasila Amfora.
14. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/2019-SVT
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi degli articoli 29 e 66 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), l'articolo 9 della Legge sui mass media e gli articoli 14 e 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nel corso della 3a seduta ordinaria tenuta si il 19 febbraio 2019 ha approvato il presente
D E C R E T O 
sulla gazzetta del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Questo decreto regola la costituzione e la pubblicazione della gazzetta del Comune di Ancarano.
Articolo 2 
Il nome della gazzetta è >>Amfora<<.
Articolo 3 
Il fondatore e l’editore della gazzetta comunale Amfora è il Comune di Ancarano. La sede della gazzetta comunale Amfora è in Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano.
Articolo 4 
La gazzetta comunale viene pubblicata dal Comune di Ancarano.
I compiti tecnico-amministrativi vengono svolti dall'Amministrazione comunale.
Articolo 5 
La gazzetta comunale Amfora viene di norma pubblicata sei volte l'anno, ovvero ogni due mesi.
La gazzetta comunale Amfora è bilingue, viene pubblicata in lingua slovena e in lingua italiana.
II. CONTENUTI DELLA GAZZETTA 
Articolo 6 
La gazzetta comunale Amfora ha lo scopo di informare il pubblico sulle attività della comunità locale, delle associazioni e di altre organizzazioni nell'area del comune di Ancarano, di informare il pubblico riguardo gli eventi nel comune, la presentazione di progetti e di altre informazioni generali relative alla comunità locale di Ancarano. La gazzetta può contenere anche altri argomenti e rubriche.
Nella gazzetta Amfora non vengono pubblicati contenuti pubblicitari.
III. PROGRAMMA 
Articolo 7 
Il programma della gazzetta viene approvato dal Consiglio comunale su proposta del redattore responsabile. Tramite il programma vengono delineati lo scopo della pubblicazione e i contenuti della gazzetta.
Il programma della gazzetta si basa su contenuti apolitici che rispettano la libertà di espressione, la personalità e la dignità umana, l'accessibilità delle informazioni, la diversità di opinioni e convinzioni, l'autonomia del redattore responsabile, il comitato editoriale e gli autori dei testi.
IV. COMITATO EDITORIALE E REDATTORE RESPONSABILE 
Articolo 8 
Il consiglio comunale nomina il comitato editoriale composto da tre membri e il redattore responsabile per la pubblicazione della gazzetta, per un periodo massimo di 4 anni. Il consiglio comunale può abbreviare il mandato in oggetto e nominare membri supplenti del comitato editoriale o del redattore responsabile per la pubblicazione della gazzetta.
Compiti del comitato editoriale:
– valutazione del programma della gazzetta,
– valutazione e punti di vista sull'attuazione del programma,
– valutazione di iniziative, opinioni e proposte relative alla gazzetta,
– verifica del rispetto delle disposizioni del codice di etica giornalistica nell'attuazione del programma della gazzetta,
– discussione e proposte di modifica della frequenza di pubblicazione e distribuzione della gazzetta,
– informare il consiglio comunale (almeno una volta all'anno) sull'attuazione del programma.
Compiti del redattore responsabile:
– propone il programma della gazzetta,
– è responsabile per l'attuazione della politica editoriale,
– coordina i compiti dei collaboratori responsabili per i singoli settori,
– ordina, prepara e regola i testi e partecipa in tutte le fasi della creazione della gazzetta, compreso il coordinamento dei fornitori di servizi di stampa,
– cura l'organizzazione del lavoro del comitato e coordina il lavoro con l'amministrazione comunale nella preparazione degli articoli per la gazzetta.
V. PARTI COMPONENTI DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE 
Articolo 9 
Ogni copia della gazzetta comunale Amfora deve indicare:
– il nome della gazzetta ufficiale,
– la citazione che si tratta della gazzetta comunale Amfora,
– il nome e la sede dell'editore,
– il nome e la sede della stamperia,
– luogo, data e anno di pubblicazione,
– numero di serie dell’edizione.
Il titolo della gazzetta ufficiale può contenere anche lo stemma del comune.
VI. STAMPA E DISTRBUZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE 
Articolo 10 
La gazzetta comunale è stampata in copia cartacea e preparata in formato elettronico per la distribuzione ai destinatari in via elettronica.
Articolo 11 
La gazzetta comunale Amfora è gratuita e viene consegnata a tutti i nuclei famigliari nell'area del Comune di Ancarano, alle autorità e istituzioni competenti, nonché al pubblico interessato e ai media nella Repubblica di Slovenia e negli stati transfrontalieri.
VII. FINANZIAMENTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE 
Articolo 12 
I fondi per la pubblicazione della gazzetta comunale Amfora sono garantiti nel bilancio comunale. La gazzetta viene preparata, stampata e distribuita con i fondi del Comune di Ancarano, con l'aiuto del lavoro volontario e delle risorse dei cittadini di Ancarano e di altri sostenitori.
VIII. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 13 
Dopo l’approvazione del presente decreto, il consiglio comunale nomina il comitato editoriale e il redattore responsabile della gazzetta comunale Amfora.
Articolo 14 
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 16/2019-SVT
Il sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti