Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1601. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018, stran 4208.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 5. seji dne 22. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2018 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2018 je naslednja:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.295.464
70
DAVČNI PRIHODKI
18.779.070
700 Davki na dohodek in dobiček
16.017.643
703 Davki na premoženje
2.380.667
704 Domači davki na blago in storitve
376.449
706 Drugi davki in prispevki
4.312
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.916.454
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.304.998
711 Takse in pristojbine
22.263
712 Globe in druge denarne kazni
116.943
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
84.105
714 Drugi nedavčni prihodki
388.146
72
KAPITALSKI PRIHODKI
92.962
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
41.691
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
51.271
73
PREJETE DONACIJE
20.647
730 Prejete donacije iz domačih virov
20.647
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.486.330
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.269.790
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
3.216.540
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.333.615
40
TEKOČI ODHODKI
7.509.175
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.559.433
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
251.942
402 Izdatki za blago in storitve
4.934.369
403 Plačila domačih obresti
16.331
409 Rezerve
747.100
41
TEKOČI TRANSFERI
10.756.030
410 Subvencije
137.919
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.908.341
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
920.654
413 Drugi tekoči domači transferi
3.789.116
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.074.607
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.074.607
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
993.804
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
310.532
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
683.272
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.961.849
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
88.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
88.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
88.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–88.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
888.497
55
ODPLAČILA DOLGA
888.497
550 Odplačila domačega dolga
888.497
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
985.352
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2018
2.543.828
2. člen 
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2018 v višini 3.529.180,14 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019, in sicer:
– Občina Kamnik 3.220.792,65 € (namenska sredstva 879.250,20 € in nenamenska sredstva 2.341.542,45 €),
– krajevne skupnosti 308.387,49 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2018 se za iste namene prenesejo v leto 2019, in sicer:
v €
proračunska rezerva
28.629,87
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
1.866.653,47
rezervni sklad za stanovanjsko področje
52.473,24
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
110.220,44
sklad za pokriti bazen
99.593,24
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2018.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0017/2019
Kamnik, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti