Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1610. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas, stran 4223.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom Občina Straža podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC 
2. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za sprejem za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Redni vpis otrok za naslednje šolsko leto velja od 1. 1.–31. 3.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtec Občina Straža, uskladi z vrtcem. Vrtec praviloma do 1. marca tekočega leta v ta namen oblikuje rokovnik vpisa in sprejema otrok.
4. člen 
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasni deski, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Straža.
5. člen 
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke na dan odločanja komisije za sprejem in o številu prostih mest, ki so staršem na voljo.
6. člen 
Občina Straža s tem pravilnikom določa enoten vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas.
7. člen 
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateri morajo biti predloženi zahtevani dokazi. Vlogo dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca. Vloge, vložene po roku za prijavo na javni vpis in za medletni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem otrok v razpisnem obdobju (od 1. 9. do 31. 8.). Za sprejem otroka v naslednjem šolskem letu je treba vlogo vnovič vložiti v času roka za prijavo na javni vpis novincev.
8. člen 
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka. Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca, po pošti ali pa e-pošti.
9. člen 
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar koli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok. Vrtec zbira in obravnava vloge, oddane po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, v skladu z določili 22. člena tega pravilnika.
10. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi strokovnega mnenja, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
11. člen 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok. Komisija obravnava vloge za vpis otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
12. člen 
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar. Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
13. člen 
Komisija obravnava vse vloge za vpis otroka v vrtec, ki so vložene do dne izteka razpisnega roka. Vloge obravnava na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen 
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke:
– s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili strokovno mnenje, in
– otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo. Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
15. člen 
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, in sicer od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok, in čakalni seznam, ki se ga objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatke o otrocih se objavi pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
16. člen 
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh in na oglasni deski vrtca.
Ravno tako o tem v osmih dneh po seji komisije obvesti starše.
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži samo zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
17. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
18. člen 
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tudi na čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, datum vloge in stalno prebivališče, pri čemer imajo prednost starejši otroci oziroma občani Občine Straža. V primeru, ko ima več otrok, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk. Otroke iz drugih občin se sprejme le v primeru zapolnitve prostih mest, če ni dovolj otrok iz Občine Straža, da ne bodo ostajala prazna mesta. Čakalni seznam, oblikovan po končanem postopku sprejema otrok v vrtcu se objavi na oglasni deski v vrtcu in na spletni strani vrtca.
19. člen 
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku. Vrtec pozove k podpisu pogodbe skladno z oblikovano čakalno listo na podlagi kriterijev iz 27. člena tega pravilnika. Vrtec, ko ima prosto mesto, pozove starše otrok s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Če starši otroka s čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da so odstopili od vloge. Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.
20. člen 
Ne glede na čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili strokovno mnenje, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
21. člen 
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejeti otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam. Razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili strokovno mnenje, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter če na čakalnem seznamu ni otrok, ki bi zapolnili ustrezni oddelek s starostno stopnjo prostega mesta.
22. člen 
Vloge za vpis otroka v vrtec, oddane po roku za redni letni vpis otrok v vrtce, so uvrščene na seznam vlog. Seznam vlog je dolžan voditi vsak vrtec za vloge, ki jih prejme. Seznam teh vlog mora vsebovati datum prejema vloge za vpis otroka v vrtec in šifro otroka.
Za vključitev otroka s seznama vlog se smiselno uporablja določilo 20. in 21. člena tega pravilnika.
23. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vroča staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
24. člen 
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je pisna odjava oddana do 15. v mesecu.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK 
25. člen 
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca,
– predstavnik Občine Straža, ki je zadolžen za predšolsko vzgojo.
26. člen 
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih, kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, in sicer skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
27. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
1. Prebivališče
a) Starši oziroma zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče v Občini Straža oziroma mati samohranilka in otrok ter oče samohranilec in otrok imajo stalno prebivališče v Občini Straža 
50 točk
b) Eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Občini Straža
35 točk
2. Otroci obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlene matere samohranilke ali očeta samohranilca
15 točk
3. Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin – mnenje CSD, dlje časa trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oziroma druga specifikacija (na podlagi potrdila pristojne službe)
10 točk
4. Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo
9 točk
5. Otroci, ki so bili v preteklem letu na listi zavrnjenih v vrtec oziroma enoto s 1. 9. in so izpolnjevali pogoje vključitve 
8 točk
6. Starši otrok z enim ali več otroki, ki že obiskujejo vrtec pri osnovni šoli, oziroma šolo
7 točk
7. Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo 
6 točk
8. Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali več otrok, za vsakega otroka
1 točka
9. Otrok, ki je bil že sprejet v vrtec pa so ga morali starši zaradi zdravstvenih težav izpisati – ob predložitvi potrdila zdravnika 
6 točk
10. Otrok pri katerem je eden od staršev študent – priloži potrdilo o vpisu 
4 točke
11. Starši, ki hkrati vključujejo dvojčke, trojčke … (za vsakega otroka) 
3 točke
12. Otroci, ki so bili medletno sprejeti in imajo stalno prebivališče v Občini Straža 
10 točk
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine sprejet na 5. seji Občinskega sveta Občine Straža z dne 7. 4. 2011 in Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine sprejet na redni 7. seji Občinskega sveta Občine Straža z dne 22. 10. 2015.
29. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zadeva: 600-7/2019-2
Straža, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti